โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาทีมงานและการจัดการเรียนรู้รายวิชาทันตกรรมชุมชนภาคสนามและโรงพยาบาลสมทบ

ismile
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ โดย ผศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี หัวหน้าโครงการ

      ผลการดำเนินโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาทีมงานและการจัดการเรียนรู้รายวิชาทันตกรรมชุมชนภาคสนามและโรงพยาบาลสมทบ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

     โดยสรุปการดำเนินโครงการนี้สามารถบรรลุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกข้อ ยิ่งกว่านั้นจากคำบอกเล่าที่ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เข้าร่วมทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่จัดทำให้เกิด      ประโยชน์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยอยากให้มีการจัดครั้งต่อๆ ไป ทั้งนี้ในโครงการเดิมตั้งใจจะจัดประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนภายหลังที่คณาจารย์และครูพี่เลี้ยงได้นำสิ่งที่        เรียนรู้ไปปรับใช้ และร่วมพิจารณา ร่างแนวทางการจัดหลักสูตรรายวิชาการจัดประสบการณ์เรียนรู้การทำงานภาคสนามสำหรับหลักสูตรใหม่ในปี 2554 โดยวางแผนจะจัดทำโครงการอีกครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากภาระงานของผู้รับผิดชอบโครงการทำให้ไม่ได้จัดทำโครงการอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โรงพยาบาลสมทบและ รายวิชาทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 3 ในปีที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนรู้การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวด้วย             จึงกล่าวได้ว่าได้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ถึงแม้จะไม่เต็มรูปแบบก็ตาม

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

                ควรมีการจัดการประชุมในรูปแบบนี้เป็นระยะๆ เพื่อเป็นการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนในสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งควรมีการประเมินผู้ที่สำเร็จการศึกษาซึ่งผ่านการเรียนการสอนรายวิชาทันตกรรมชุมชนภาคสนามและโรงพยาบาลสมทบ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประเมินการนำไปใช้และเป็นข้อมูลประกอบการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อๆไป 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน i-smileความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

441908

เขียน

02 Jun 2011 @ 11:38
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:45
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก