องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง เปิดสอบคัดเลือก (จนท บริหารงานทัวไป 3-5)

ชัยวัฒนา (ครูผู้ช่วย) เทศบาลเมือง (ส่งข่าวสอบเปลี่ยนสายงานเทศบาล อบต)

ก่อนอื่นขอแจ้งข่าวดีผมนะครับ 

ผมนายชัยวัฒนา ดีใหม่

สอบบรรจุข้าราชการครูกทม ติด ปี2554 เอกบรรณารักษ์  รอสัมภาษณ์ครับ

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนภาค ก และ ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

 

กำหนดวันและสถานที่ยื่นเอกสารของผู้สอบผ่านข้อเขียน และวันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์

 

รายชื่อผลการสอบ ภาค ก และ ภาค ข

 

แผนที่เดินทาง

 

ประกาศอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2554

 

ประกาศอนุกรรมการสามัญข้าราชการ

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล
ให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นสายงานปฏิบัติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓-๕
..........................................................................................................

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง จะดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นสายงานปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ๘๖ , ๘๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นสายงานปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓-๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง จำนวน ๑ อัตรา มีรายละเ*ยดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓-๕ จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒
๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น ๗,๙๔๐.- บาท
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.
รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
(รายละเ*ยดปรากฎตามภาคผนวก ก)๓. การรับสมัครสอบคัดเลือก..๒/
-๒-
3. การรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ ๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเ*ยดได้ทางโทรศัพท์ *ยเลข ๐-๕๓๔๗-๗๐๓๔ ต่อ ๑๐๗ , ๑๐๘ หรือ ๐ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่รับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก นั้น ๔. เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๑. ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนด (เอกสาร*ยเลข ๑ แนบท้ายประกาศ) พร้อมติดรูปถ่ายสวมเครื่องแบบข้าราชการ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖เดือน นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตำบล) ถ่ายด้านหน้า ด้านหลังในแผ่นเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล (ก.พ.๗) จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และสำเนาทะเบียนผลการเรียน จำนวน ๑ ชุด
๕. ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) กำหนด จำนวน ๑ ชุด
๖. หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดอนุญาตให้มา
สมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ค)
๗. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
๘. แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาความเ*ะสมกับตำแหน่ง จำนวน ๑ ชุด (ผนวก ง แนบท้ายประกาศ)
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ในอัตรา ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่คืนให้ในทุกกรณี


๖. หลักสูตรและวิธีการ...๓/..
-๓-

๖. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองผู้บังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎ*ย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั่วๆไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบาย และแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย ๑๐๐ ข้อ) (รายละเ*ยดปรากฎตาม ผนวก ข)
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยเฉพาะโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย ๑๐๐ ข้อ) (รายละเ*ยดปรากฎตาม ผนวก ข)
ค. ภาคความเ*ะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเ*ะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยวิธีสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากไหวพริบ ปฏิภาณ การแต่งกาย บุคลิกท่าทาง ความรู้รอบตัว ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ วิสัยทัศน์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินบุคคลที่ อบต. ต้นสังกัดของผู้สมัครสอบประเมิน มาพิจารณาร่วมประกอบกับการสัมภาษณ์ด้วย (รายละเ*ยดปรากฎตาม ผนวก ข)
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก พร้อมกับกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
๘. การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์และให้นำบัตรประจำตัวพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไปแสดงตัวในวันสอบด้วย
๙. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะกำหนดให้ผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ สอบภาคภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้ หากเกิดข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงอื่นใด ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบเป็นผู้วินิจฉัยตัดสิน คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สุด

-๔-

๑๐. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่า มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ทราบเพื่อพิจารณาว่า จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกนี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบ*กต่อไป
๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเ*ะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเ*ะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๑๒. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนั้น*ก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๑๓. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง จะรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ว่างจากบัญชีผลการสอบคัดเลือกตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


( นายเหรียญชัย อ้วนคำ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าที่ ครูกทม ปี 2554 (ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนขนาดใหญ่

คำสำคัญ (Tags)#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง เปิดสอบคัดเลือก (จนท บริหารงานทัวไป 3-5)

หมายเลขบันทึก: 441173, เขียน: 28 May 2011 @ 15:16 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 17:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)