อบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษา ระดับสูง" มข.รุ่น ๑ (๑๐)

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณรจนา  เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.คนนี้

ได้กรุณาสรุปการแลกเปลี่ยนจากการดูงาน ที่มหาวิทยาลัย NTU ไต้หวันไว้ตามนี้ค่ะ

สรุปรายงานการศึกษาดูงาน   National Taiwan University

เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2554 ของคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร  MCORE 301

  1. 1.              มหาวิทยาลัยที่จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เป็นอย่างไร

-      ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศจีน , ลำดับที่ 127 ของโลก,ลำดับที่ 94 ของ Times , ลำดับที่ 102 ของ Scientific  Papers for World University

-      มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางการบริหารงานที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-      มีงบประมาณที่เพียงพอ สำหรับการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

-      การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก  ศิษย์เก่า และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้

-      จัดงาน APAIE 2011  International Education Fairs ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก 44 ประเทศ (405 สถาบัน)

-      มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งของจีนและไต้หวัน

-      หลักสูตรมีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และมีหลักสูตร Dual Degree ถึง  37 หลักสูตร

-      การขยายหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  และมีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใกล้เคียงกัน

-      มี International Research Network  

-      ปัจจุบันมี Post Doctoral  633  คน, research Assistant 2,005 คน ,มีนักศึกษาต่างชาติ 3,156 คน, มี publications  4,958  เรื่อง,

-      การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กร รักในองค์กร

-      คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชากรที่มีความเข้าใจและยอมรับในการแข่งขัน

-      มีการจัดหาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-      มีระบบการสื่อสารกับองค์กรภายนอกที่เป็นนานาชาติ  และบุคลากรมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ

-      การวางระบบกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  และมีบรรยากาศทางวิชาการ (Friendly campus) แม้ตึกส่วนใหญ่จะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

-      มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่ให้ได้นักศึกษาใหม่ที่มีศักยภาพ

-      มีการพัฒนานักศึกษาให้สามารถเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทั้งในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และเมื่อจบไปแล้ว.

(Our mission is to foster students' character and capacity, such as "Teamwork, Accountability, Integrity, Diligence, Ambition & Vision" (the TAIDA trademark) to fulfill our educational goals)

-      ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและการกำหนดวิธีการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในรูปของคณะกรรมการนักศึกษา และมีระบบ Training เพื่อให้ได้ Team Student

-      การสร้างความภาคภูมิใจและความรักในสถาบันให้เกิดกับนักศึกษาใหม่

-      การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย จนกระทั่งออกไปเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

 

  1. 2.              การบริหารงานที่ดีและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นอย่างไร

-       มีระบบบริหารงานและสนับสนุนการวิจัยที่ดี

-      มีระบบการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  มี Training Junior Scholar ให้เป็น Outstanding Junior  Scholar

-      มีเป้าหมายการพัฒนาวารสารแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน

-      มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คอยให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการลงทุนด้านอุตสาหกรรม สามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

-      มีศูนย์วิจัยเฉพาะด้านจำนวนมากทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอื้อต่อการพัฒนาการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

-      Research Center ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนคณาจารย์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (Knowledge Triangle)

-      มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

-      ได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัย และการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับการวิจัย

-      มีระบบสร้างแรงจูงใจ และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

-      มีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย

-      มีการบูรณาการศาสตร์สหสาขาวิชาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคม

-       การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากความต้องการของชุมชน สังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของสังคมได้

-      มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ การดึงดูดและรักษาคนดี คนเก่ง  การแสดงออกด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี

-      มีระบบการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ( 5 ปีประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้เวลา 2 ปีเพื่อปรับปรุง หากยังไม่ได้ตามเกณฑ์ให้เวลาอีก 2 ปี ถ้าไม่ผ่านก็เลิกจ้าง)

 

  1. 3.              บทบาทของสายสนับสนุนที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป็นอย่างไร

-           มีระบบการบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีศักยภาพ

-           การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการกำหนดตัวชี้วัดและมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

-           มีระบบการกำหนดภาระงาน และระบบการประเมินที่ชัดเจนของสายสนับสนุน ทำให้บุคลากรวางแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. 4.              ผลจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีส่วนท้าทายความรับผิดชอบต่อหน่วยงานของท่านอย่างไร

-      การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

-      การกำหนดโซนนิ่ง เพื่อให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ ปลอดภัย

-      การสร้างเครือข่าย ช่องทาง และความร่วมมือกับศิษย์เก่าเพื่อให้กลับมาพัฒนา

     มหาวิทยาลัย

-      การปฏิรูประบบการพัฒนานักศึกษา อย่างเป็นระบบและมียุทธศาสตร์ทั้งในระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น

-      การพัฒนาระบบกายภาพ และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน บรรยากาศทางวิชาการ  

-      การพัฒนาที่พักของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความน่าอยู่

-      กระบวนการเชิงรุกที่ตอบยุทธศาสตร์ ในทุกๆด้าน

-      ทำอย่างไรจะพัฒนาหอพักของมหาวิทยาลัยให้เป็นหอพักที่ทันสมัย

-      การเตรียมทีมนักศึกษารุ่นพี่ที่จะทำหน้าที่ดูแลน้องใหม่

-      มีการออกแบบกิจกรรมที่สามารตอบโจทย์ และสร้างความประทับใจ

-      การสร้างทีมงานเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (ผอ.สุนาถ รับจะเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาระเบียบการเงินให้ พี่ขวัญเรือน พี่รจนาร่วมทีม )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (3)

พรพรรณ
IP: xxx.39.8.163
เขียนเมื่อ 

รูปสวยจังค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณพรพรรณ ที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

ภาพนี้ ที่อนุสรณ์สถาน ผู้นำ ไต้หวันค่ะ

เขียนเมื่อ 

อดีตผู้นำ

คำสำคัญ (Tags)

#km-kku#MCore 301 มข. รุ่น 1

หมายเลขบันทึก

441012

เขียน

27 May 2011 @ 13:40
()

แก้ไข

07 Jun 2012 @ 20:39
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก