โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ

นันทยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2554

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2554 บุคลากร กศน. อำเภอสัตหีบ จำนวน 17 คน ได้เดินทางไปที่เขตวารินทร์อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อไปจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการที่จะใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2554 ในการจัดโครงการในครั้งนี้ มี ผอ. ไพรัตน์ และผู้บันทึก นางสาวนันทยา มากเจริญ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และปฏิบัติการเขียนแผนการสอนไปพร้อม ๆ กับคณะครู กศน. ตำบล โดยได้แบ่งหน้าที่กันจัดทำแผนการสอน ดังนี้

          ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย  นางสุภาภรณ์ นวมมา หัวหน้า กศน.ตำบลพลูตาหลวง นางสาวเกษนีย์  เดชรักษา ครู กศน.ตำบลพลูตาหลวง และนางพัชรวรรณ  เสริมสุข ครู ศรช.ตำบลแสมสาร

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย  นางสุจินดา  บุพนิมิตร หัวหน้า กศน.ตำบลบางเสร่  นายชนัญชัย  สินสงวน หัวหน้า กศน.ตำบลนาจอมเทียน นางสาวประวีณา  ดาวมณี หัวหน้า กศน.ตำบลแสมสาร และนายวีรากร  มณีทรัพย์สุคนธ์ ครู กศน.ตำบลบางเสร่

          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย  นางสาวสุภาวดี  วรรธนะอมร หัวหน้า กศน.ตำบลสัตหีบ นางสาวสาวิตรี  กลึงสูงเนิน ครู กศน.ตำบลสัตหีบ นางอนุธิดา  ทองพรวน และนางสาวสาวิตรี  สายวิเศษ ครู ศรช.ตำบลสัตหีบ

          โดยมีผู้บันทึก นางสาวนันทยา มากเจริญ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และแนะนำในการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ หลังจากนั้นก็ได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย เดินเที่ยวตลาดอัมพวา ทานอาหารที่ดอนหอยหลอด ชมหิ่งห้อย ใหว้พระ และไปดูตลาดริมทางรถไฟ และปิดท้ายก่อนเดินทางกลับ คือตลาดดอนหวาย

           การจัดโครงการในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ งานเสร็จและได้พักผ่อนไปในตัว กลับมาทุกคนก็พร้อมที่จะลุยงานกันต่อ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานของนันทยา (ครู กศน. อำเภอสัตหีบ)ความเห็น (0)