งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2554

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2554

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมพิธีอันเป็น สิริมงคลยิ่ง ในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2554 ในวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2554 ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า พระธาตุศรีสองรักเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย เป็นพระธาตุแห่ง “สัจจะ และไมตรี”  ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาแห่งราชอาณาจักรสยาม  และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) แห่งอาณาจักรล้านช้าง เพื่อเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีการสู้รบให้เลือดตกต้องแผ่นดินกันอีกต่อไป และด้วยเจตนารมณ์ของกษัตริย์สองแผ่นดินในครั้งนั้น จึงมีผลให้มีการขอร้องและห้ามมิให้ใช้สีแดง (ซึ่งถือว่าเป็นสีเลือด ในพื้นที่บริเวณพระธาตุศรีสองรัก ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ เครื่องประดับ ของใช้ หรือแม้แต่เครื่องแต่งกาย ซึ่งที่มาของชื่อ พระธาตุศรีสองรัก นี้มาจากชื่อของเมืองทั้งสอง คือ ศรีอยุธยา และศรีสัตนาคนหุต โดยทั้งสองแผ่นดิน ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า จะไม่มีการสู้รบกันอีกต่อไป จะมีแต่ความรักใคร่ผูกพันกัน จึงเกิดเป็นชื่อ “ศรีสองรัก” ในดินแดนแห่งสัจจะ และไมตรีที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ในวันเพ็ญเดือน  6 ของทุกปี  จะมีพิธีสมโภช และนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เริ่มจากการทำความสะอาดองค์พระธาตุ โดยมีเจ้าพ่อกวน และคณะแสน ขึ้นไปบนพระธาตุ ทำพิธีสรงธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีบวชนาค ซึ่งจะต้องจุดบั้งไฟไปพร้อมกันด้วย และสุดท้ายเป็นพิธีคารวะธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และในปีนี้ เนื่องจากเป็นปีที่ 60 ของความสัมพันธ์ของการทูตไทย-ลาว จังหวัดเลยได้รับเกียรติจากสมาคมไทย-ลาว ลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ นำคณะสมาชิกจากทั้งสองประเทศเดินทาง เข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2554 โดยจะได้นำคณะกายสินจากประเทศลาว มาแสดงเพื่อสมโภชองค์พระธาตุอีกด้วย นอกจากนี้  ททท.สำนักงานเลย   ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลในการตอบคำถามเรื่อง พระธาตุเอียงไปทิศทางใด และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
กำหนดการจัดงานประเพณี “บุญหลวง”และการละเล่นผีตาโขน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
*********************
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
(พิธีกรรม)
เวลา ๐๓.๐๐ น. - พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา ๐๔.๐๐ น. - พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน - ลำน้ำศอก )
เวลา ๐๖.๐๐ น. - พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (ตั้งแต่หน้าวัดโพนชัย ตามถนน
แก้วอาสา ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถึงทางแยกไป อ.นาแห้ว แล้ววนกลับไปยังวัดโพนชัย)
เวลา ๐๗.๓๐ น. - พระสงฆ์ ทุกรูปที่รับบาตรร่วมฉันท์เช้า ที่วัดโพนชัย
เวลา ๐๘.๓๐ น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน - เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน) (พิธีการ)
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๑ แห่ง พร้อมกันที่ โรงเรียนด่านซ้าย
เวลา ๑๐.๐๐ น - ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พร้อมกันบริเวณ ถนนในโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
เวลา ๑๐.๓๐ น - ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นาง เทียมและคณะพ่อแสน เคลื่อนออกจากโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
เวลา ๑๐.๔๙ น. - พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่น ผีตาโขน ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายโดย นายพรศักดิ์ เจียรณัย (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย)
- ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน เริ่มเคลื่อนจากหน้าที่ว่าการอำเภอ ด่านซ้ายไปยังวัดโพนชัย
- เริ่มเคลื่อนขบวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๑ แห่ง
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ชมกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ บนเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอ)
วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. - กิจกรรม “งานบุญหลวง” ( ณ วัดโพนชัย )
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๓
- ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีวัดโพนชัย
- ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผี ตาโขนทั่วไปตาม ถนนแก้วอาสา
เวลา ๑๕.๐๐ น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา ๑๕.๓๐ น. - ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้า เมือง จากบ้านเจ้าพ่อกวน ไปยังวัดโนชัย
- ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้า เมือง ถึงบริเวณวัดโพนชัย แห่รอบโบสถ์ ๓ รอบ
- พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์
- พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)
- พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย
(เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)
วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เริ่มตั้งแต่
เวลา ๐๔.๐๐ น. - พิธีเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
- ชมขบวนแห่ต้นกัณฑ์หลอน ของหมู่บ้านต่างๆ
ในอำเภอด่านซ้าย
.........................................
**มหกรรมศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔**

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีเปิดมหกรรมศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ณ บริเวณตลาดเย็น ทต.ด่านซ้าย พร้อมชมกิจกรรมการ แสดงบนเวที (โดยเทศบาลตำบลด่านซ้าย)
.........................................
@ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย @ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย
โทร. ๐-๔๒๘๙-๑๒๖๖ โทร. ๐๘-๓๑๔๕-๓๐๘๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร. 0-4289-1266  สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย  โทร. 08-3145-3080   และ  ททท. สำนักงานเลย  โทร. 0-4281-2812,  0-4281-1405

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ปีนี้จะไปชมงานผีตาโขนอีกค่ะ