รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแบบครบวงจร โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 โดย นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล

ครูก้อย
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแบบครบวงจร โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแบบครบวงจร

                            โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2553

ผู้รายงาน              นางจิราพร  ปทุมเทวาภิบาล

ปีการศึกษา           2553

 

                                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

แบบครบวงจร โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์

(CIPP Model) ) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process)

และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน วิทยากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครองนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

                                ผลการประเมิน พบว่า

                                1.  ผลการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแบบครบวงจร โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยากร มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า โดยรวมด้านบริบทมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ โครงการสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของสังคมไทย มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินด้านบริบทผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
                                2.  ผลการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแบบครบวงจรโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 ด้านปัจจัย ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยากร มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า โดยรวมด้านปัจจัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ส่วนด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งผลการประเมินด้านปัจจัยผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

                                 3. ผลการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแบบครบวงจร โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยากร มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า  โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติในแต่ละขั้น พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกขั้น ซึ่งขั้นการวางแผน (Plan) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do) ส่วนขั้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด พบว่า ครู และวิทยากร มีความคิดเห็นว่าขั้นการตรวจสอบ (Check) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แต่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นว่าขั้นการปรับปรุง/พัฒนา (Act) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งผลการประเมินกระบวนการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

                                สำหรับผลการประเมินกิจกรรมในโครงการ คือ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรม

ออมทรัพย์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิต และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ พบว่า โดยรวมทุกกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และทุกกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

                                4.  ผลการประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแบบครบวงจร โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมมีผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการอยู่ในระดับมาก สำหรับผลการพิจารณาผลผลิตเป็นรายด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านผู้ปกครอง ชุมชน และด้านโรงเรียน พบว่า มีผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า ครู คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากร นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากร และผู้ปกครองนักเรียน เห็นว่า ด้านโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แต่นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ด้านนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ด้านครู ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งทุกกลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และจากการประเมินผลผลิตทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

                                จากการที่โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแบบครบวงจร ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์  มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์สหกรณ์ นอกจากนี้ ครูสามารถบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระได้อย่างน่าสนใจ ส่วนผู้ปกครองและชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ และเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแบบครบวงจร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่บทคัดย่อ

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน#โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์#จิราพร ปทุมเทวาภิบาล

หมายเลขบันทึก: 439338, เขียน: 14 May 2011 @ 19:26 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)