ชี้แจงข้อมูลเรื่องชื่อของมารดาของนายวิษณุ(ไม่มีนามสกุล) หรือ นายวิษณุ ศรีสายหยุด หรือ นายวิษณุ บุญชา

เป็นร่างเอกสาร เพื่อชี้แจงเรื่องชื่อมารดาของนายวิษณุฯ ซึ่งจะบรรยายชื่อทุกชื่อ และเหตุผลที่ใช้ชื่อนั้น พร้อมทั้งระบุว่าปรากฎในเอกสารใด และแนบเอกสารประกอบร่างหนังสือชี้แจงนี้

เนื่องด้วยนายวิษณุ(ไม่มีนามสกุล) หรือนายวิษณุ ศรีสายหยุด หรือนายวิษณุ บุญชา ซึ่งมีสิทธิในสัญชาติไทย ตาม ม.23 แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพราะนายวิษณุ ฯ เกิดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537 จากมารดาที่ถูกถอนสัญชาติไทยตาม ปว.337 อย่างไรก็ตามเมื่อได้ตรวจสอบพยานหลักฐานของนายวิษณุฯ พบว่าชื่อมารดาของนายวิษณุฯ ในเอกสารประจำตัวต่าง ๆ ของนายวิษณุ และเอกสารของตัวมารดาเองนั้นแตกต่างกัน จึงเกิดเป็นประเด็นปัญหาว่าเจ้าของชื่อต่าง ๆ เหล่านี้เป็นคนเดียวกันจริงหรือไม่

ดังนั้นจึงดำเนินการตรวจสอบโดยการสอบปากคำมารดาของนายวิษณุฯ บุคคลในครอบครัวของนายวิษณุฯ ได้แก่ นายเล็ก บุญชา(บิดาของนายวิษณุฯ) นางแสนถี หรือสันที หรือแสนถี่(ยายของนายวิษณุฯ ) นายอำพล (น้าของนายวิษณุ ฯ ) และเพื่อนบ้าน คนใกล้ชิดกับครอบครัวของนายวิษณุฯ รวมถึงพิจารณาจากพยานเอกสาร รูปถ่าย และหลังการสอบข้อเท็จจริงสามารถรับฟังได้ว่า มารดาของนายวิษณุฯ เป็นบุคคลที่มีหลายชื่อ เนื่องมาจากเหตุผลการใช้ชีวิตและสภาพความเข้าใจของสังคมในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ต้องใช้ชื่อ หรือยอมให้มีการระบุชื่อที่แตกต่างกันของตนลงในเอกสารสำคัญทั้งที่ตัวมารดาของนายวิษณุฯ รู้เท่าทันบ้าง ไม่รู้บ้าง โดยแต่ละชื่อของมารดาของนายวิษณุฯ เหตุผลที่มีการใช้ชื่อนั้นขึ้น และช่วงเวลาที่ใช้นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

                ชื่อมารดาของนายวิษณุฯ

  1. ชื่อ นางปัญจรา (ไม่มีนามสกุล)” เป็นชื่อที่คุณครูในสมัยเด็กตั้งให้ (ปรากฏตามสำเนาแบบรับรองรายการ

ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ท.ร.38ข  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)

2. ชื่อ “ปัจจรา (ไม่มีนามสกุล)” เป็นชื่อซึ่งได้รับการบันทึกลงในทะเบียนราษฎร์ในคราวที่ได้รับการสำรวจและ

จัดทำทะเบียนประวัติผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ที่อำเภอสังขละบุรี ทั้งที่จริงแล้วบิดาของมารดาของนายวิษณุฯ แจ้งว่าบุตรสาวของตนชื่อ “ปัญจรา” แต่ด้วยขณะนั้นพูดภาษาไทยยังไม่ชัด เจ้าหน้าที่จึงฟังผิดและบันทึกผิด และตนเองไม่ได้ทักท้วงเพราะเหตุที่อ่านภาษาไทยไม่ออกจึงไม่ทราบว่ามีการบันทึกผิด (ปรากฏตาม 1.บัญชีรายชื่อบุคคลในบ้าน แบบ พ.ถ.2 หมู่บ้านหม่องสะเทอ บ้านเลขที่ xxx หมู่ x ต.หนองลู อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี ระบุชื่อ ด.ญ.ปัจจรา  ออกโดยอ.อสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2,  2.สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.13 เลขประจำบ้าน 7108-xxxxxx-x เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3,  3.หนังสือรับรองการเกิด(ทร.20/1) ของนางปัจจรา เลขที่ xxx/25xx ออกโดยสำนักทะเบียนอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4)

3. ชื่อ “บุญมี  (ไม่มีนามสกุล)” เป็นชื่อเล่นที่คนในครอบครัวและเพื่อน ๆ ใช้เรียกกันตั้งแต่เกิด  โดยคนที่รู้จัก

มารดาของนายวิษณุ ฯ จะรู้จักในชื่อนี้เป็นหลัก ส่วนมากจะไม่รู้จักชื่อ ปัจจรา หรือ ปัญจรา แม้รู้จักก็จะไม่เรียก เพราะเหตุว่าออกเสียงยาก (ปรากฏตามคำบอกเล่าของมารดาของนางบุญมีเอง)

4. ชื่อ “บุญมี ศรีวาร” เป็นชื่อที่ใช้ในคราวไปคลอดนายวิษณุฯ ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เหตุผล

ที่แจ้งชื่อเล่นแทนชื่อจริงกับโรงพยาบาล เนื่องจากขณะนั้นกังวลกับการคลอดบุตร จึงไม่ทันนึกถึงชื่อ “ปัจจรา” และโดยปกติก็ไม่ได้ชื่อนี้ ทำให้ไม่คุ้นชิน ส่วนนามสกุล “ศรีวาร” เป็นนามสกุลของเพื่อนบ้านที่ขอยืมมาใช้ในคราวที่ไปติดต่อโรงพยาบาลเพื่อคลอดบุตร เพราะกลัวว่าถ้าเป็นคนไม่มีนามสกุล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะไม่รับรักษาพยาบาล

และในคราวที่นายวิษณุฯ ไปทำหนังสือรับรองการเกิด (ทร.20/1 ) สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้บันทึกชื่อของมารดานายวิษณุฯ ลงในหนังสือรับรองการเกิดของนายวิษณุฯ ว่า “บุญมี ศรีวาร” โดยอ้างอิงมาจากหนังสือแจ้งผลข้อมูลการเกิดของบุคคล ออกโดยโรงพยาบาลบ้านโป่ง และด้วย นางบุญมี เป็นบุคคลที่มีชื่อจริงว่า ปัจจรา โดยผิดเพี้ยนมาจาก ปัญจรา ดังนั้นสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้างโป่งจึงได้บันทึกชื่ออื่น ๆ คือ “ปัจจรา ศรีวาร” และ “ปัญจรา ศรีวาร” ลงในหนังสือรับรองการเกิดของนายวิษณุฯ ด้วย โดยประสงค์จะให้ทราบว่าบุคคลเหล่านี้คือคนเดียวกัน (ปรากฏตาม 1.สมุดทะเบียนห้องคลอดของโรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5,  2.หนังสือรับรองการเกิด (ทร.20/1) ของนายวิษณุ  เลขที่ x/25xx ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6, 3. สำเนาหนังสือที่ รบ 00xx.2/01/xxxx แจ้งผลข้อมูลการเกิดของบุคคล ออกโดยโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7)

5. ชื่อ ปัจจรา ศรีวาร” (ปรากฏตาม หนังสือรับรองการเกิด (ทร.20/1) ของนายวิษณุ  เลขที่ x/25xx ออกโดย

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6)

6. ชื่อ ปัญจรา ศรีวาร” (ปรากฏตาม หนังสือรับรองการเกิด (ทร.20/1) ของนายวิษณุ  เลขที่ x/25xx ออกโดย

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6)

7. ชื่อ ปัญจรา บุญชา”  สำหรับนามสกุล “บุญชา” เป็นนามสกุล ที่ตั้งขึ้นมาเอง แล้วนายเล็ก บุญชา บิดาของ

นายวิษณุ ฯ จึงนำไปใช้เพื่อสมัครเข้าทำงาน และเพื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เพราะกลัวว่า ถ้าไม่มีนามสกุลจะไม่สามารถทำงาน และรักษาพยาบาลได้ ต่อมามารดาของวิษณุจึงนำมาใช้เป็นนามสกุลของตนเองในคราวที่ติดต่อสถานศึกษาของนายวิษณุฯ (ปรากฏตาม 1.ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดคู่สร้าง เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8, 2.ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนป้อมนาคราชย์สวาทยานนท์ เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายของครอบครัวป้าสันทีความเห็น (0)