วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan university engineering journal)

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ( Naresuan university engineering journal) นำเสนอผลงานทางวิขาการ  ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี  เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยี  และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

http://acad.eng.nu.ac.th/nuej/journal.php

ชื่อวารสาร

วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

(Naresuan university engineering journal)

ISSN

1905-615X

กำหนดออก

ปีละ 2 ฉบับ

URL

http://acad.eng.nu.ac.th/nuej/journal.php

เจ้าของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

เลขที่  99  หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์   อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก  6500 

โทรศัพท์  0-5596-4007  โทรสาร 0-5596-4000

อีเมล์  :  [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)