อบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษา ระดับสูง" มข.รุ่น ๑ (๓)

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน

 • โดยประชุมผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ในช่วงเช้า
 • และประชุมหัวหน้างานสังกัดสำนักงานอธิการบดี/หัวหน้างานสังกัดคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ในช่วงบ่าย
 • หลัการเรื่องนี้ มาจากการที่ ก.พ.อ. ได้กำหนดมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และกำหนดสมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ดังนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับระบบบริหารบุคคลใหม่และเพื่อเป็นการบูรณาการทักษะการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน
 • และเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเชิงรุก
 • จึงมีแนวคิดที่จะเชิญบุคคลการด้านนี้มาแลกเปลี่ยนและร่วมกันวางหลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
 • เช้านั้น พอร่วมกันพิจารณาเรื่องนี้แล้ว ได้แลกเปลี่ยนกันต่อเนื่อง ของกลุ่มที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษา ระดับสูง" มข.รุ่น ๑ ซึ่งจะต้องเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัย ๒ แห่ง ที่ไต้หวัน คือ National Cheng Kung University ในวันที่ ๙ พฤษภาคม และ National Taiwan University ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
 • เนื่องจากว่าพวกเราส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้ภาษาไทย

แถม ภาษาอังกฤษที่เคยเรียนมาก็คืนอาจารย์ผู้สอนไปเสียเป็นส่วนใหญ่แล้ว

จึงนัดกันมาเตรียมภาษาและคำถามที่จะต้องไปถามเอาความรู้มาพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราให้ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น

 • เพราะ National Taiwan University  เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ที่ 124 ของโลก
 • ว่าแล้ว ก็ได้การบ้าน ภาษาอังกฤษ ไปอ่านเล่นๆ ในช่วงวันหยุดฉัตรมงคลวานนี้
 • อ่านไปได้หน่อยเดียว โอย เหนื่อย
 • สงสัย การเดินทางครั้งนี้ คงต้องใช้ภาษาอังกฤษปนจีน และภาษาใบ้เป็นตัวช่วยแน่ๆเลย
 • คืนนี้ ต้องเดินทางไป กทม. และพรุ่งนี้เช้า ต้องออกจากประเทศไทย
 • ระหว่างเดินทาง ถ้าสามารถเปิดเน็ตได้ จะเล่ามาให้ทราบว่าต้องสื่อสารกันเมื่อยมือเท่าใด
 • แต่อย่างไรเสีย ก็ยังหวังและคิดว่าจะต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มา มาพัฒนาตนเอง งาน คณะ มหาวิทยาลัย และประเทศค่ะ
 • 8  May  we are in Taichung  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)