สัปดาห์ที่1 ลักษณะทั่วไปของสินทรัพย์

POONIM

                                         ใบความรู้

                        เรื่อง ลักษณะทั่วไปของสินทรัพย์

  1.  ความหมายของสินทรัพย์

สินทรัพย์(Assets) หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า (Things of value) ที่กิจการเป็นเจ้าของซึ่งสิ่งนั้นอยู่ในความครอบครองของกิจการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการด้วย ดังนั้น สินทรัพย์ยังหมายถึง

 1. มีอำนาจซื้อ (Purchasing Power) เช่น ลูกหนี้
 2. มีสิทธิเรียกร้องให้ชำระเป็นเงินสดได้ (A money claim) เช่น ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ
 3. สามารถขายเป็นเงินสดได้หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิเรียกร้องได้ เช่น สินค้า
 4. ก่อให้เกิดประโยชน์หรือให้สิทธิหรือให้บริการแก่กิจการได้ เช่น เครื่องจักร

           -หลักการจำแนกประเภทของสินทรัพย์

                1. สินทรัพย์หมุนเวียน ( Current Assets)

                สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปีของกิจการดำเนินงานของกิจการตามปกติ ซึ่งสินทรัพย์กลุ่มนี้จะต้องมีการหมุนหรือการเปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้กิจการมีสภาพคล่องสูง สินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่

 • เงินสด
 • หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
 • ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
 • สินค้าคงเหลือ
 • วัสดุสำนักงาน
 • รายได้ค้างรับ
 • ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

                              2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non Current Assets)

                สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์ในการดำเนินงานหรืออายุการใช้งานมีระยะเวลานานกว่า 1ปี ได้แก่

 • เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อหวังผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเพื่อการเก็งกำไรจากสินทรัพย์ เงินลงทุนระยะยาวอาจจะอยู่ในรูปหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เงินกองทุน ที่ดิน อาคาร ที่มีไว้เพื่อเก็บค่าเช่าหรือมีไว้เพื่อเก็งกำไรในอนาคต
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติมิได้มีไว้เพื่อขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มักจะมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี ดังนั้นจึงเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวร
 • ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) หมายถึง การเฉลี่ยต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ออกเป็นงวด ๆ เพื่อจัดสัน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการตามอายุของทรัพย์สินที่ได้ประมาณหรือคาดการณ์ไว้หรือประโยชน์ที่จะได้รับ สินทรัพย์ที่จะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา ได้แก่ สินทรัพย์ที่มีตัวตน ได้แก่ อาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งติดตั้ง ยานพาหนะ เป็นต้น ยกเว้นที่ดิน ที่จะไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาเนื่องจากมีอายุการใช้งานไม่จำกัด
 • สินทรัพย์ อื่น ๆ อันได้แก่

                                สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง จับต้องไม่ได้และเป็น     สินทรัพย์ที่มีมูลค่าและให้ประโยชน์ในอนาคตซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยมเป็นต้น

                                รายจ่ายรอการตัดบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและไม่สามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน จึงตั้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไว้ก่อนเพื่อจะได้ทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามงวดเวลาที่เกิดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SUITIKARN

คำสำคัญ (Tags)#อาจารย์แแผนกบัญชี

หมายเลขบันทึก: 438058, เขียน: 04 May 2011 @ 14:14 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 05:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)