• รายงานตัวค่ะ แนะนำน้องใหม่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ภารกิจหลักจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
  • หลักสูตร พศ.2548  19 รายวิชา มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ สนใจ แจ้งหรือสอบถามไปนะค่ะ