การขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสถานที่ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาคารและสถานที่