ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ชำนาญการ  บทความทางวิชาการเป็นผลงานส่วนหนึ่งในการนำมาเสนอขอ   ดังนั้น  บทความทางวิชาการจึงหมายถึง  งานเขียนซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ชัดเจน  มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ  และมีการสรุปประเด็น  อาจมีการนำเสนอความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการของตนได้อย่างชัดเจน