โครงการอาสาสมัครศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศ Latvia ( AFS Volunteer Programs VSv1SH11-LAT) ตอนที่ ๔ : การจัดการศึกษาของประเทศ Latvia

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ต่างไปจากการบริหารจัดการของประเทศไทยที่นำเอาระบบ Early Retirement มาชักจูง คนเก่ง-คนชำนาญ ที่เบื่อระบบการปฏิรูปการศึกษาจึงเฮโลลาออกกันเป็นแถวไปอย่างน่าเสียดายยิ่งนัก

คุณ Ieva เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่เอเอฟเอส Latvia      พาคณะฯไปศึกษาระบบการศึกษาของประเทศ Latvia         ณ กระทรวงศึกษาธิการฯ ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Riga                  


 ระบบการศึกษาส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับของประเทศไทย ต่างกันเพียงเล็กน้อย

  - เตรียมตัวก่อนอนุบาล       2-3 ปี
  - อนุบาล                           2 ปี
  - การศึกษาขั้นพื้นฐาน          9 ปี

     ต่อจากนั้นจะจัดการศึกษาแบ่งสายออกไป เป็น 4 ประเภท ให้เลือกเรียนได้ตามความสามารถ-ความถนัด-ความสนใจ  ดังนี้

ประเภทที่ 1  
   
                            ***  สำหรับคนที่ผลการเรียนดีเยี่ยม ***

- การศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายทั่วไป (General Secondary Ed.)  3 ปี  
- เพิ่มเติม 2 ปี
- ระดับปริญญาตรี  Academic higher Ed.(Bachelor’s Degree)        3-4  ปี

ประเภทที่ 2   

                               ***  สำหรับคนที่ผลการเรียนดี ***
-การศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายสายอาชีวะ(Vocational Secondary Ed.)  4  ปี  
- ระดับปริญญาตรี  Professional higher Ed.(Bachelor’s Degree)  4  ปี

ประเภทที่ 3   

                           ***  สำหรับคนที่ผลการเรียนดีปานกลาง ***
- การศึกษาสายอาชีวะและการฝึกอบรม (Vocational Ed. and training )   3  ปี  
- ระดับสูงขึ้น                                                                            1-2  ปี
- การศึกษาระดับวิทยาลัย  College Ed.                                         2-3   ปี

ประเภทที่ 4  

                          ***  สำหรับคนที่ผลการเรียนดีปานกลาง ***
-การศึกษาสายอาชีวะและการฝึกอบรม (Vocational Ed. and training )     2- 3  ปี  
- ระดับสูงขึ้น                                                                                   2  ปี
- การศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง  Professional higher  Ed.                      4-6  ปี

  
หลังจากการศึกษาขั้นนี้แล้ว   แต่ละประเภทเมื่อศึกษาต่ออีกประมาณ 1-2 ปี จะได้รับปริญญาโท   และใช้เวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   3-4  ปี

 
  

                                                                    ตัวแทนคณะฯ  มอบของที่ระลึก
 
คนเก่งที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมส่วนมากจะเรียนต่อสายสามัญเพื่อศึกษาต่อในคณะที่ยากๆ ของมหาวิทยาลัย แต่เมื่อจบเข้าทำงานกลับได้รับเงินเดือนน้อยกว่าพวกจบจากสายอาชีพทั้งหลาย


  


รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์   กล่าวว่า   ประเทศ Latvia ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ เพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศฯ   มีการนำเสนอภาพรวมของการจัดการศึกษา –นโยบายการบริหารจัดการ  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เขายังได้สอบถามถึง นโยบายการจัดการศึกษาให้คนบกพร่องทางร่างกายของไทยด้วย (ศึกษาเพิ่มเติม)

                                                         *********** 

       การอภิปราย- ซักถามถึงสิ่งที่จะได้เรียนรู้หากมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศไทย ระหว่างคณะอาสาสมัครเอเอฟเอสประเทศไทยกับคุณครู-อาสาสมัครและนักเรียนชาว Latvian ณ สำนักงานเอเอฟเอสประเทศ Latvia  

         
                                                         
                                                                                          
        สาว Latvian คนแรกที่จะมาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปี  กำหนดเดินทางมาถึงเดือนกรกฏาคม 54

 

การมาศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เยี่ยมชมโรงเรียนต่างๆ ประมาณ ๔ แห่ง จากทั้ง ๔ เมือง คือ

                                                                     โรงเรียน Rigas Secondary School  เมือง Riga  
 

 
                                           คุณครูใหญ่ และนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวเยอรมนีและอเมริกา  ให้การต้อนรับ

                                     

                                                                  
                                           วิชา Social Dance  /  นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ 


         โรงเรียน Valmiera Secondary School และ โรงเรียน Valmiera Viestura High  School  เมือง Valmiera


  

         นักเรียนบกพร่องทางร่างกายร่วมเรียนศิลปกับเพื่อนๆ โดยมีพี่เลี้ยง(เสื้อสีเทามีผ้าผูกคอ) คอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด


 

                มีการนำเสนอเกี่ยวกับประเทศของตนโดย Presentation Powerpiont  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม 

 
                      
                                                                       มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน 

 
  
        
                                                                           ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

  

   
   โรงเรียน Adazi Free Waldorf School เมือง Adazi   ซึ่งบริหารจัดการด้วยระบบของ Waldorf   ที่จัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติผ่านด้านศิลป-ดนตรี- การจินตนาการ  เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ไปตามความต่างของมนุษย์(ศึกษาเพิ่มเติม)

                                          ร่วมกิจกรรมการเรียน-การสอน  / ศึกษาดูงานการสอนแบบ  Waldorf School  พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ / นักเรียนบอกเล่าความตั้งใจอย่างตระหนักในบทบาท-หน้าที่ของตน  ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียน-การสอน ของแต่ละวัน
                               แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม / การแสดงคอนเสริ์ตต้อนรับคณะฯ ทั้งภาคบ่ายและภาคค่ำ 

                                                                                     ขอขอบคุณจากใจ

 
                โรงเรียน  Liepaja High School No 5 และโรงเรียน  Liepaja High School No 8  เมือง Liepaja 

                                           นำเสนอเกี่ยวกับประเทศไทยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 
                                                          
                                                      มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน  Liepaja High School No 5 

                               
                                     ถ่ายภาพเละมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน  Liepaja High School No 8 
  
                                                             การแสดงน่าสนใจหลากหลายชุด...
                                      นักเรียนทุกคนได้แสดงออกทางความสามารถตามความถนัด- ความสนใจ                                                                   คอนเสริ์ตของนักเรียนทุกระดับชั้นได้พบปะคณะผู้ดูแล-จัดการศึกษา ของแต่ละเมือง  มีการนำเสนอภาพรวมด้านนโยบาย-การบริหารจัดการของแต่ละท้องถิ่น    ส่วนมากให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ   การจัดชั้นเรียน จำนวนนักเรียน 25- 32 คน / ห้อง  อายุเฉลี่ยของครูทั้งประเทศ 50 ปี  จึงต้องมีการวางแผนขยายอายุในการเกษียณของอาชีพครูต่อไปอีกระยะหนึ่ง  เพราะต้องการจะพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน  (สะท้อนให้เห็นถึงระดับความคิดอีกมุมหนึ่ง  


ต่างไปจากการบริหารจัดการของประเทศไทยที่นำเอาระบบ Early Retirement มาชักจูง   คนเก่ง-คนชำนาญ ที่เบื่อระบบการปฏิรูปการศึกษาจึงเฮโลลาออกกันเป็นแถวไปอย่างน่าเสียดายยิ่งนัก  

                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (0)