จะมีการทำความสะอาดรอบบริเวณหน่วยหอพักนักศึกษา เช่น การตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ที่เกะกะ ทุกสัปดาห์