จากเพลงเขมรเหลือง (ไทยเดิม) ไปสู่เพลงเนื้อทองของพี่ (ไทยสากล)

เพลงเขมรเหลืองอัตราจังหวะสองชั้น เป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงเขมร นิยมใช้บรรเลงในการออกภาษาเขมร ส่วนเพลงเนื้อทองของพี่ ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงเขมรเหลือง

เพลงเขมรเหลือง 

เพลงเขมรเหลืองอัตราจังหวะสองชั้น เป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงเขมร ยังไม่มีข้อมูลผู้แต่ง นิยมใช้บรรเลงในการออกภาษาเขมร

ปี่พาทย์ไม้แข็งและปี่พาทย์นางหงส์ของไทยนิยมบรรเลงเพลงออกภาษาต่าง ๆ ในงานที่มีเวลาการบรรเลงมากพอ โดยอาจบรรเลงเพลงไทยที่เลียนสำเนียงภาษาต่าง ๆ นอกจากเพลงภาษาไทยแล้ว ยังบรรเลงและขับร้องภาษาอื่น ๆ ได้ถึง ๑๓ ภาษา คือภาษาจีน เขมร ตะลุง ลาว แขก มอญ พม่า ญวน ฝรั่ง เงี้ยว ชวา ญี่ปุ่น และเกาหลี อย่างไรก็ตามแม้จะบรรเลงได้ถึง ๑๔ ภาษารวมทั้งภาษาไทย แต่นิยมเรียกว่า “ออก ๑๒ ภาษา” และแม้บรรเลงไม่ครบ ๑๒ ภาษาก็ยังเรียกว่า “ออก ๑๒ ภาษา” เช่นกัน สำหรับเพลงออกภาษาเขมรที่นิยมใช้บรรเลงออกภาษาเขมรได้แก่เพลงเขมรเหลือง (๒ ชั้น) เพลงเขมรเร็ว เพลงเขมรเอวบาง

มีผู้แต่งเพลงเขมรเหลืองเป็นเพลงเถา (ประกอบด้วยอัตราจังหวะ ๓ ชั้น ๒ ชั้น และชั้นเดียวบรรเลงติดต่อกัน) จำนวน ๓ ทาง ได้แก่เพลงเขมรเหลืองเถาของครูมนตรี ตราโมท แต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ เพลงเขมรเหลืองเถาทางของจางวางทั่ว พาทยโกศล และทางของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ซึ่งแต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ตั้งชื่อใหม่ว่าเพลงขอมทองเถา 

เพลงเนื้อทองของพี่ 

เพลงเนื้อทองของพี่ คำร้องโดยแก้ว อัจฉริยกุล ทำนองโดยเวส สุนทรจามร ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงเขมรเหลือง ๒ ชั้น 

เนื้อร้องเพลงเนื้อทองของพี่ 

“เนื้อทองของพี่ เจ้าหนีพี่ไป แรกเจ้ารัก พี่ก็รักปักใจ แต่เจ้าพรากรักไป ให้ไกลสุดชม

เนื้อทองของพี่ พี่นี้ต้องตรม กลับเถอะหนา อย่าไปหาอื่นชม เจ้าให้พี่ภิรมย์ ชมชื่นใจ

หวังอยู่เคียงข้าง นางนอน สุดโศกศัลย์ เจ้าเท่านั้นบั่นทอน อ้อมกอดพี่ร้าวรอน ฤาอย่างไร

รักถึงลาล่วงดวงใจ พี่อ้างว้างด้วยเจ้าร้างห่างไป หลงอ้อมกอดของใคร ใจสุดตรอง

พี่สิเฝ้าคอย คอยหา เนื้อทองไม่มา ยิ่งหมอง คอยแต่เธอละเมอใจปอง ขอให้คืนกรงทอง
พี่จะคอยเนื้อทอง ครองคู่เอย”


 วิพล นาคพันธ์ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวสารของวิพล นาคพันธ์ความเห็น (0)