มาตรฐานที่3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างวิ๔การเรียนรู้และเเหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

          การศึกษาที่สร้างคุณภาพของชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลย์ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนะรรมเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง