กฏอิทัปปัจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท

สถาปัตย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ ย่อมมี

อิมัสสะมิง สะติ อิทัง โหติ          เมื่อมีสิ่งนี้"มี" สิ่งนี้ ย่อมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ    เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัสสะมิง อะสะติ อิทัง นะโหติ   เมื่อสิ่งนี้"ไม่มี" สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ     เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธวจนความเห็น (0)