ขอเชิญชวนบุคลากรคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ  ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการ  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมพัฒนางานไปด้วยกัน