สัญญาณสู่ความสำเร็จโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำตาปี

Plan_reo14
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัญญาณสู่ความสำเร็จ

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำตาปี

ปี 2554 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ยังคงดำเนินงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำตาปี อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน สำหรับปีนี้ยังคงใช้พื้นที่เดิมของปี2552 และปี 2553 ได้แก่

          พื้นที่ต้นน้ำ อบต.สินเจริญ และอบต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

          พื้นที่กลางน้ำ เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

          พื้นที่ปลายน้ำ อบต.บางใบไม้ และอบต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

การดำเนินงานในปีนี้ นอกจากจะทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามแผนงานที่กำหนดไว้คือ 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2554 แล้ว บาง อปท. ยังมีการทำกิจกรรมอื่นๆ ด้วย เช่นการโยนจุลินทรีย์บอล ลงในลำคลอง เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำและปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนรักษาแหล่งน้ำ เป็นต้น

และนอกจากนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ยังได้วางแผนร่วมกับ อปท. ในการทำแผนที่แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่อีกด้วย เพื่อใช้ประกอบกับข้อมูลคุณภาพน้ำที่ อาสาสมัครเครือข่ายฯ ได้ทำการตรวจวัดไว้ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำตาปี อย่างยั่งยืนในอนาคต


แต่ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน คือคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะผู้นำในท้องถิ่นต้องเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

แล้วเราลองมาติดตามกันต่อไปว่าการดำเนินโครงการจะประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนสิ่งแวดล้อมความเห็น (0)