การมีความพยายามที่ดีถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง การพยายามที่จะใช้ชีวิตของตนเองให้อยู่อย่างมีความสุขและอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงถือเป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุดเหมือนกับที่พระมหากษัตรของชาวไทยที่ได้ดำรัสไว้อย่างทรงเป็นห่วงประชาชนว่าการรู้จักใช้ชีวิตให้พอเพียงถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการรู้จักใช้ชีวิตให้ปลอดภัย ดิฉันขอน้อมรับพระกระแสดำรัสนี้มาปฏิบัติด้วยความปลาบปลิ้มเป็นอย่างยิ่งและขอใช้ชีวิตตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์คือการอยู่อย่างพอเพียง