BEAT2010 ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

TU LIBS
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์เล่าเรื่องกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ BEAT2010

โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร

Building Energy Award of Thailand : BEAT 2010  

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ความเป็นมาของโครงการ

          โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคาร (Building Energy Award of Thailand 2010 : BEAT 2010)  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวด้านอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ใช้อาคารและประชาชนทั่วไป ด้วยการจัดแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์เผยแพร่เทคนิควิธีการ และขยายผลแนวทางอนุรักษ์พลังงานที่มีศักยภาพเป็นแบบอย่างที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ สนับสนุนให้เกิดการสร้างขุมพลังบุคลากรทางด้านพลังงานให้กับประเทศชาติโดยแท้จริง  ดำเนินโครงการโดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  กระทรวงพลังงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่แต่งตั้งโดย สนพ. เป็นคณะกรรมการโครงการ         

                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และเชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ BEAT2010 จะสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นทั้งในส่วนบุคลากร และนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “มธ.ร่วมใจกันพิทักษ์ อนุรักษ์พลังงาน” โดยได้ส่งอาคารหอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นอาคารตัวแทนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น อาคารซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  มีคนทุกเพศทุกวัยเข้าใช้บริการ  ระยะเวลาเปิดให้บริการนาน มีค่าไฟฟ้าสูง  และเป็นอาคารประเภทที่มีอยู่ในประเทศเป็นจำนวนมาก  รวมถึงง่ายต่อการนำแนวทางการจัดการพลังงานไปขยายผล

ทั้งนี้ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ นอกจากจะดำเนินมาตรกาด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานแล้ว ยังเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำโครงงานประชาสัมพันธ์ในโครงการ BEAT 2010 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ BEAT  2010  ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แหล่งวิชาการด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับประชาคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามแนวคิดของอาคารที่ว่า “หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ รักคนอ่าน รักษ์พลังงาน คือต้นแบบอุทยานการเรียนรู้”

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ BEAT 2010 ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

          2.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

          3.เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์พลังงานภายในประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          4.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไป

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน

          ตั้งแต่สิงหาคม 2553 – สิงหาคม 2554

 การดำเนินงาน  

          ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิการใช้พลังงานภายในอาคาร (Building Energy Award of Thailand : BEAT 2010) ของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกคำสั่ง ที่ 085/2553 ณ วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ขึ้นมา 1 ชุด เพื่อให้การดำเนินงานเชื่อมประสานระหว่างคณะกรรมการและเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวทางด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับประชาคมผู้ใช้อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1.นางสาวจุฑาทิพย์  โอสนานนท์                               ประธานคณะทำงาน

2.นายธนบูรณ์  สุวรรณชัย                                                คณะทำงาน

3.นายพุฒินันต์  ฮวบเจริญ                                                คณะทำงาน

4.นางวันเพ็ญ  ตุ้มเขียว                                                    คณะทำงาน

5.นางปทุมทิพย์  ลิ้มพงศานุรักษ์                                          คณะทำงาน

6.นางพงษ์ลดา  เอี่ยมเยี่ยม                                                คณะทำงาน

7.นายกองค์การนักศึกษา มธ.                                             คณะทำงาน

8.ประธานสภานักศึกษา มธ.                                              คณะทำงาน

9.หัวหน้าแม่บ้านประจำอาคาร                                           คณะทำงาน

10.หัวหน้าผู้ดูแลอาคาร                                                   คณะทำงาน

11.นางวันดี  ชิงดวง                                                       เลขานุการคณะทำงาน

          ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ ประสานงานกับที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เสนอความคิดเห็นในการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงาน

          ภายหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ  อย่างเป็นทางการแล้ว ทีมคณะทำงานฯ ได้จัดประชุมร่วมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เพื่อวางแผนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

          ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความคืบหน้าการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะทำงาน ด้วยการจัดทำข่าวและบทความ รวมถึงประสานงานกับสื่อมวลชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ข่าวสารความก้าวหน้าในสื่อต่างๆ ทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์   

         

สรุปการดำเนินกิจกรรมในรอบ 7 เดือน (สิงหาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554)

 

เดือนสิงหาคม 2553 – เตรียมงานและวางแผนกิจกรรม

          งานประชาสัมพันธ์

-          ประชาสัมพันธ์โครงการใน twitter และ facebook

ข้อความที่โพสใน twitter

วันนี้ (23 ส.ค.)อย่าพลาด!!! งานเปิดตัวโครงการ BEAT 2010 หอสมุดป๋วยฯ เป็นตัวแทน มธ. เข้าร่วมโครงการด้วยคะ http://bit.ly/9AXRBc 8:35 AM Aug 23rd via web

อยากรู้ว่า BEAT2010 คืออะไร และเกี่ยวข้องกับ หอสมุดป๋วยฯ อย่างไร อย่าพลาด 23 ส.ค.นี้ งานเปิดตัวโครงการ http://bit.ly/9AXRBc 8:42 AM Aug 20th via web

-          ผลิตข่าวและภาพข่าวร่วมงานเปิดตัวโครงการในข่าวสารสำนักปีที่ 8 ฉบับที่ 8

เดือนสิงหาคม 2553

           

เดือนกันยายน 2553 – เดินหน้ากิจกรรม  

          งานประชาสัมพันธ์

-          ผลิตข่าวและภาพข่าวคณะทำงานฯ ร่วมอบรม“อาคารเขียว: อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ลงในข่าวสารสำนักปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2553

-          ทีม มจธ. ประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพข่าวเยี่ยมชมและรับฟังแผนงานอาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ใน webborad ของเว็บไซต์ http://www.beat2010.net

ตัวอย่าง  webboad

 

เดือนตุลาคม 2553 – เปิดตัวโครงการ  

          งานประชาสัมพันธ์

-          ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ BEAT ด้วยการโพสข้อความใน twitter และ facebook 

ข้อความที่โพสต์ใน twitter

-         ใครมีเทคนิควิธีประหยัดพลังงานดีๆ ถ่ายคลิปส่งประกวดชิงเงินหมื่นได้ง่ายๆ http://bit.ly/dzuCPW 8:29 AM Sep 28th via web

-         ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ BEAT 2010 กับสำนักหอสมุด ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความดีๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน http://bit.ly/botGlX 8:25 AM Sep 28th via web

-          จัดทำบทความและข่าวประชาสัมพันธ์ในจุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 12 เดือนตุลาคม 2553

-          จัดทำข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดตัวโครงการ BEAT 2010 ในงานสัมมนาบุคลากรสำนักหอสมุด ในเว็บไซต์ http://www.beat2010.com

 

เดือนพฤศจิกายน 2553 – เปิดตัวสู่ประชาคมสร้างการมีส่วนร่วม

          งานประชาสัมพันธ์

-          ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ BEAT ด้วยการโพสข้อความใน twitter และ facebook

ข้อความที่โพสต์ใน Twitter

-         วันนี้(29 พ.ย.)ช่วงบ่าย คณะทำงาน BEAT 2010และนศ.มธ.ดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน คลอง 5 เยี่ยมชมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน 11:07 AM Nov 29th via web

-         หอสมุดป๋วยฯขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ คำขวัญ สัญลักษณ์ และหนังสั้นในหัวข้อ ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน ถึง 20 ธ.ค.นี้ http://bit.ly/fNIMlg 10:34 AM Nov 25th via web

-         ขอเชิญร่วมในพิธีเปิดงานวันมิตรห้องสมุด และเปิดตัวโครงการ BEAT 2010 วันที่ 22 พ.ย. 53 เวลา 10.00 น. ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ 11:49 AM Nov 19th via web

-         มีข่าวดีมาบอก หอสมุดป๋วยฯ ขยายเวลาส่งคำขวัญและหนังสั้นเข้าประกวดไปถึง 20 ธ.ค.53 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 4440 ต่อ 1308 นะจ๊ะ 3:31 PM Nov 11th via web

-         รีบๆ กันหน่อยนะจ๊ะ 12 พ.ย.วันสุดท้ายในการรับคำขวัญ และหนังสั้นเข้าประกวดในหัวข้อ“ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานในมธ.” สนใจโทร.02-564-4444 ต่อ 1308 1:40 PM Nov 3rd via web

-          จัดทำข่าวและภาพข่าวกิจกรรมงานเปิดตัวโครงการ BEAT 2010 และงานวันมิตรห้องสมุด

 ข่าวและภาพข่าวที่ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00-11.00 น. ออก รายการ energy update ทางช่อง 11

 ข่าวสารสำนักหอสมุด ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน

 จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 14 เดือนธันวาคม 2553

  หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 เว็บไซต์Beat2010 ( www.beat2010.net)

 -          จัดทำข่าวและภาพข่าวกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ (เทคโนธานี) คลอง 5 เผยแพร่ในเว็บไซต์

ข่าวและภาพข่าวที่ได้รับการเผยแพร่

 TU-LIBs-KM blog ( http://gotoknow.org/blog/tulibs/412180)

 เว็บไซต์ Beat 2010 (www.beat2010.net)

  

เดือนธันวาคม 2553 – พร้อมใจช่วยโหวต

          งานประชาสัมพันธ์

-          ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ BEAT ด้วยการโพสข้อความใน twitter และ facebook

ข้อความที่โพสต์ใน twitter

-          BEAT 2010 & TU http://fb.me/QFA7jRxX 6:01 PM Dec 19th via Facebook

-          ร่วมพลังเลือดเหลืองแดง คลิกโหวต "อาคารหอสมุดป๋วยฯ (B8)"... http://202.43.45.21/index.php?option=com_poll&view=poll&id=2&Itemid=264 5:53 PM Dec 19th via Facebook

-          ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวต "หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (B8) " เป็น อาคารยอดนิยม... http://fb.me/OtNOQfdL 10:35 AM Dec 14th via Facebook

-          ฉันโพสท์ 7 รูปลงในอัลบั้ม BEAT 2010 บนเฟสบุ๊ค http://fb.me/L2EmRCMJ  3:51 PM Dec 3rd via Facebook

-          เจ้าหน้าที่หอสมุดป๋วยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน http://bit.ly/ikuGev 11:32 AM Dec 2nd via web

-          จัดทำข่าวและภาพข่าวกิจกรรมร่วมเดินขบวนพาเหรดงานกีฬาบุคลากรเผยแพร่ในสื่อต่างๆ

 เดือนมกราคม 2554 –ปีใหม่โชว์นิทรรศการ

          งานประชาสัมพันธ์

-          ทำข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2554 เผยแพร่ในสื่อต่างๆ

 -          จัดทำข่าวและภาพข่าวกิจกรรม [email protected] เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้แก่

  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2554

 เว็บไซต์ Thaipr.net (http://www.thaipr.net)

  เว็บไซต์ BEAT2010 (http://www.beat2010.net)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 – ฟุตบอลประเพณี-เดินสายโรดโชว์

          งานประชาสัมพันธ์

-          ทำข่าวและภาพข่าวกิจกรรมขบวนพาเหรดในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 67 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ

 -          ทำข่าวและภาพข่าวกิจกรรมโรดโชว์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานเผยแพร่ในสื่อต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_TU_LIBSความเห็น (0)