ที่มาของคำว่า "กลาโหม"

     พราหมณ์มีพิธีบูชาเทพเจ้า โดยการก่อไฟบูชาอยู่เสมอเรียกว่า "กองกูณฑ์" การใส่เชื้อเพลิงเข้าไปในไฟเรียกว่า "โหมกูณฑ์" ทำให้ไฟสว่างและคงอยู่เรื่อยไป

 

     เมื่อมาถึงกรุงศรีอยุธยา การบูชาไฟต่อหน้าพระมหากษัตริย์คงยังมีอยู่ที่พระนครหลวงของเขมรนั้น มีห้องพิเศษสำหรับบูชาไฟ  เรียกว่า "กลาโหม" กลาแปลว่า ห้อง โหมก็คือโหมกูณฑ์

 

     ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงไม่ไว้พระทัยพวกพราหมณ์เขมรที่เข้ามาจุดไฟอยู่ใกล้พระองค์ จึงโปรดให้ใช้ทหารมาทำหน้าที่แทน คำว่า "กลาโหม" จึงถูกนำมาใช้หมายถึงทหารในกาลต่อมา

 

อ้างอิงจาก

  • เก็บเล็กผสมน้อย พระพุทธวรญาณ วัดประยุรวงศาวาส พระนคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธพจน์กับการดำเนินชีวิตความเห็น (0)