โรงเรียนในฝัน คือ

โรงเรียนในฝัน

โรงเรียนในฝัน คือ โรงเรียนที่มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความเชี่ยวชาญ เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการพัฒนาให้กับโรงเรียนอื่นได้ โดยการใช้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และการนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีอนาคตที่สดใส สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน นับเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติให้มีคุณภาพ ได้มีการคัดเลือกโรงเรียนจากการแสดงความคิดเห็นของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ปกครอง อำเภอละ 1 โรงเรียน ได้ประกาศชื่อโรงเรียนในฝันทั่วประเทศ จำนวน 921 โรงเรียน จาก 795 อำเภอ 81 กิ่งอำเภอ และ 45 เขตของกรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนในฝัน
ในการดำเนินงานโครงการ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกลยุทธ์หลักให้โรงเรียนใช้ดำเนินการ 5 กลยุทธ์ (ศูนย์บริหารโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน LSP 0019, 2548
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 11 ข้อ ได้แก่
ด้านนักเรียน 1) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ 2) มีทักษะการดำรงชีวิต มั่นใจตนเอง 3) มีความเป็นไทย
ด้านกระบวนการจัดการศึกษา 4) โรงเรียนธรรมภิบาล 5) สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6) บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 7) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  ครูมีความเป็นมืออาชีพ 9) E-School ด้านงบประมาณและทรัพยากร 10) มีระบบภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้อุปถัมภ์ 11) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
ในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละข้อได้กำหนดตัวชี้วัด หรือผลที่คาดหวังไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน LSP 0020, 2548)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป.อบ.2ความเห็น (1)

เด็กชาย เจนรวัฒน์ บุญชิด ชั้นม.2 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ ของเราหน้าจะดีกว่าเดิมนะครับ