แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนายุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาเรื่องเด็กกับไอซีที

ผลกระทบของการใช้ไอซีทีของเด็กมีทั้งบวกและลบ ใน ๓ มุม คือ ด้านเนื้อหาของสื่อไอซีที ด้านพฤติกรรมในการใช้งาน และ ด้านวัฒนธรรมในการใช้งานไอซีที ในยุคใหม่ของการจัดการปัญหาคงไม่ได้เน้นที่การปราบปราม แต่คงต้องเน้นที่การส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดเรื่อง "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ในการใช้สื่อใหม่"

เป็นเอกสารที่ใช้ในการประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาเรื่องเด็กในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการประชุมวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ห้องประชุมเจริญคุณธรรม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ในการจัดการสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวความเห็น (0)