นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

สมชาย
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แทน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่นี้ได้มีนโยบายเร่งดำเนินการ 8 โครงการ

               นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แทน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่นี้ได้มีนโยบายเร่งดำเนินการ 8 โครงการ ดังนี้ คือ

1.  โครงการจัดตั้งสมัชชาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

2.  โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยได้มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับประโยชน์จากการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องมีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

3. โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมียุทธศาสตร์ในการที่จะสร้างโรงเรียนดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทภายใต้การกำกับของชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. โครงการพัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ มุ่งเน้นทั้งสาขาสามัญและสาขาศาสนาควบคู่กันไป เพื่อใช้การศึกษาในการสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขให้เกิดขึ้น

5.  โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก โดยจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทุกตำบล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอาชีพและพัฒนาความเข้าใจ ความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติ

6. โครงการจัดตั้ง Teacher Channel และเครือข่ายเพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิธีสอนร่วมกัน พร้อมทั้งสานต่อโครงการ Tutor Channel (ทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย)

7.   โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู โดยจะเร่งผลักดันพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ เพื่อให้สามารถปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ได้เช่นเดียวกับข้าราชการอื่นที่ได้มีการปรับเงินเดือนไปก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้จะมีการพิจารณาเงินวิทยพัฒน์และกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูที่จะดำเนินการพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป

8.  โครงการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งมอบให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่

           นอกจากนี้ยังได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ส่งเสริมโครงการโรงเรียน 3 D (Democracy : ประชาธิปไตย Decency : คุณธรรมและความเป็นไทย Drug Free : ห่างไกลยาเสพติด) 4 ใหม่ ( 1)คนไทยยุคใหม่ เก่ง ดี มีสุข และภูมิใจในความเป็นไทย 2) ครูยุคใหม่ 3) สถานศึกษายุคใหม่ และ 4) การบริหารจัดการแบบใหม่ การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล)

           ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษายังคงมีความสำคัญ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ) ยังคงเน้นการนำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลดีทั้งนักเรียนบุคลากรและประชาชน อย่างไรก็ตามในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่จะให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชุมชนตลอดจนประชาชนทุกคน เป็นไปตามปฏิญญาของการจัดการศึกษาที่ว่า “All for Education” หรือ “ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”   เพราะเหตุว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามความต้องการของคนในท้องถิ่น/ชุมชน และผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการศึกษาก็คือทุกคนนั่นเอง 

สวัสดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดอย่างผู้นำ By สมชาย จิตรเนื่อง

คำสำคัญ (Tags)#นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเลขบันทึก: 429475, เขียน: 04 Mar 2011 @ 14:46 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะท่านผอ.
  • การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
  • ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมค่ะ