ความหมายคุณธรรมจริยธรรม

ความหมายคุณธรรมจริยธรรม

ความใฝ่รู้ หมายถึง ความสนใจและเพียรพยายามในการเสาะแสวงหาความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอ

 

ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ การทำงานอย่างกระตือรือร้นตั้งใจจริงในการทำงานด้วยความอดทน มุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ของตนให้สำเร็จโดยเร็ว

 

ความอดทน หมายถึง ความสามารถในการเผชิญต่อความยากลำบากในการทำงานอย่างไม่ท้อถอย มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานจนสำเร็จ รู้จักควบคุมอารมณ์ อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ ตลอดจนรู้จักการรอคอย

ความประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพย์สิน เวลา ทรัพยากรตามความจำเป็นด้วยความระมัดระวัง โดยให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งรู้จักอดออม รู้จักการดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพฐานะ

 

ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น

 

ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมตนเองทั้งกาย วาจา ใจ ในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรม

 

การตรงต่อเวลา หมายถึง การทำงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ตรงกับเวลา หรือให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เรียบร้อย สำเร็จได้ผลดีและทันเวลา

 

ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมมือกันกระทำกิจการงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

 

ความเสียสละ หมายถึง การละความเป็นแก่ตัว การให้ปันแก่คนที่ควรให้ด้วยการให้ทางกาย วาจา ใจ กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญา รวมทั้งรู้จักสลัดทิ้งอารมณ์ร้ายในตนเอง

ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรัก ความสงสาร ความปารถนาดีอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขพ้นจากความทุกข์ต่าง ๆ

 

ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การเป็นบุคคลที่มีความสำนึกในบุญคุณ และหาทางตอบแทนเมื่อมีโอกาส ทั้งต่อบุคคล ต่อสัตว์ ต่อสถาบัน ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยการวางตัวเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกัน และในการกระทำใด ๆ ได้ยึดกฎระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งยอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด

 

ความเป็นผู้มีวัฒนธรรม และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เพื่อแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีศีลธรรมอันดีงามของคนไทย และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของสถาบันต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#ความหมายคุณธรรมจริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 428664, เขียน: 27 Feb 2011 @ 12:06 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)