การเรียนรู้ในเรื่องของ webblog อนุทินการเรียนรู้ ฉบับที่ 4

วันที่เขียน 05/08/49

ความคิดเห็นที่ไดด้จากการศึกษา

        ได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนของการเรียนรู้เกือบทั้งหมด

การแสดงความคิดเห็นจากเพื่อน

         เพื่อนได้ให้คำแนะนำจากการเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนรู้

การประเมินการเรียน

      ข้อเสนอแนะนำความคิดเห็นของผู้เรียน

      ข้อเสนอแนะของอาจารย์ความคิดเห็นของผู้สอน