การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่เป็นระบบ

ควาสามารถด้านวัตกรรม

การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่เป็นระบบ

         การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืนและสามารถใช้ได้  “ทุกที่ทุกเวลา”  เป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่เป็นผู้นำ  เป็นสิ่งที่ต้องริเริ่มโดย      ผู้บริหารก่อน  ถ้าหากปราศจากการมีส่วนร่วม  และความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของทีม        ผู้บริหาร  ก็ไม่มีทางที่นวัตกรรมจะกลายเป็นความสามารถหลักขององค์กรได้          องค์ประกอบในการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่เป็นระบบมีดังนี้

                                1.  ภาวะผู้นำและองค์กร  ผู้นำขององค์กรมีวิสัยทัศน์ที่เหมือนกันในเรื่องนวัตกรรม  และมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษา  ที่จะบรรลุได้ด้วยนวัตกรรม

                                2.  บุคลากรและทักษะ  วิธีการที่เป็นระบบในการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร

                                3.  กระบวนการและเครื่องมือ  วิธีการที่เป็นระบบและเครื่องมือที่สนับสนุน  การก่อเกิดความคิด  การบริหาร   กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและโครงการลงทุนในด้านนวัตกรรม

                                4.  วัฒนธรรมและค่านิยม  วัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน  รวมทั้งมีการให้รางวัลกับความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ๆ  ที่เป็นอยู่ในองค์กร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)