การเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จาก สื่อประเภทหนังสือพิมพ์รายวันมีความสัมพันธ์กับความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์ ของนิสัตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสาร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ติดต่อ


 

งานวิจัยของธีรานุช ได้ศึกษาการเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน ของนิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร พร้อมกับศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์ของนิสิต นักศึกษาในกรุงเทพ

ผลการวิจัยพบว่า
- นิสิต นักศึกษาส่วนมาก มีการเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จากสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
เพศ มีอิทธิพลต่อความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์ คือ เพศหญิง มีความตื่นกลัวสูงกว่าเพศชาย
ความ สัมพันธ์ในครอบครัวมีอิทธิพลต่อความตื่นตัวโรคเอดส์ คือ นิสิต นักศึกษาที่มีบิดา มารดาอยู่ร่วมกัน และนิสิต นักศึกษาที่มีบิดา หรือมารดาเสียชีวิตไปฝ่ายหนึ่ง จะมีความตื่นตัวในระดับสูง ส่วนนิสิต นักศึกษา ที่มีบิดามารดาแยกกันอยู่ จะมีความตื่นตัวในระดับปานกลาง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์

 

ผู้วิจัย ธีรานุช เทพวัลย์ (2536)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 42752, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สื่อมวลชน#โรคเอดส์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)