งานวิจัยของธีรานุช ได้ศึกษาการเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน ของนิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร พร้อมกับศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์ของนิสิต นักศึกษาในกรุงเทพ

ผลการวิจัยพบว่า
- นิสิต นักศึกษาส่วนมาก มีการเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จากสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
เพศ มีอิทธิพลต่อความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์ คือ เพศหญิง มีความตื่นกลัวสูงกว่าเพศชาย
ความ สัมพันธ์ในครอบครัวมีอิทธิพลต่อความตื่นตัวโรคเอดส์ คือ นิสิต นักศึกษาที่มีบิดา มารดาอยู่ร่วมกัน และนิสิต นักศึกษาที่มีบิดา หรือมารดาเสียชีวิตไปฝ่ายหนึ่ง จะมีความตื่นตัวในระดับสูง ส่วนนิสิต นักศึกษา ที่มีบิดามารดาแยกกันอยู่ จะมีความตื่นตัวในระดับปานกลาง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์

 

ผู้วิจัย ธีรานุช เทพวัลย์ (2536)