ในปีงบประมาณ 2550เป็นต้นไป ส.ป.ส.ชซึ่งเสมือนผู้ว่าจ้างของสถานพยาบาล  จะเป็นหน่วยงานที่Supply ยาให้แก่โรงพยาบาลที่เข้า 30บาทห่างไกลโรค รวมทั้งยาต้านไวรัสเอดส์และยาวัณโรค เฉพาะยาARVและยา TBจะมีการตั้งศูนย์ร่วมกับกรม คร.และองค์การเภสัชกรรมในการจัดซื้อจัดหายาต้านให้สถานบริการทั้งที่GPOผลิตและของเอกชน สปสชโดยคุณหมอชูชัยมาเล่าสู่กันฟังถึงแนวคิดในการให้งบประมาณในลักษณะDisease management โดยใช้กลุ่มโรคเช่น เบาหวาน ความดันฯลฯเป็นฐาน หากสามารถดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาล เมื่อต้องมารับการรักษากลับบ้านแล้วทีมยังตามไปดูแลในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพต่อไป ยอดยาที่มีการใช้น้อยลงเงินที่เหลือก็จะเป็นกำไรที่สถานพยาบาลได้รับ