กศน.ตำบลเคลื่อนที่

รัตนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กศน.ตำบลออกหน่วยบริการคลื่อนที่

     กศน.ตำบลคลองสามร่วมกับ อบต.คลองสาม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา ๑๖.๐๐ -๒๐.๐๐  น. ณ หมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 หมู่  ตำบลคลองสามโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้    

                           ๑. เพื่อให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้  การชำระภาษี  หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ การให้บริการอื่น ๆ  เช่น  การบริการตัดผม  เสริมสวย    การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า การให้บริการอื่น ๆ  และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน  เป็นต้น
                                ๒.  เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยราชการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการประสานขอความช่วยเหลือการบริการประชาชนในพื้นที่  เช่น    การให้คำแนะนำบริการตรวจสุขภาพของสถานีอนามัยในพื้นที่  การให้คำแนะนำด้านการเกษตรของเกษตรตำบล  การให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์หรือการ การให้คำแนะนำด้านการศึกษาของประชาชน และด้านอาชีพของกศน.ตำบล เป็นต้น
                               ๓. เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกน  มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน  รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ รับทราบสภาพพื้นที่  ปัญหา  ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน  ในพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ
                                ๔.  เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน  สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
                                ๕. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อบต.และหน่วยงานราชการอื่น ๆเกิดการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

 กิจกรรมที่ดำเนินการ

        ๑. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จัดเก็บภาษีป้าย  จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

        ๒. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ครอบครัวยากจน , เด็กยากจน ,กำพร้าด้อยโอกาส  ,คนพิการ  ผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีคนดูแล , สำรวจพื้นที่จำนวนครัวเรือน , อาชีพและข้อมูลอื่น ๆ

        ๓. การให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมรถจักรยานยนต์  การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  โดยประสานกับวิทยาลัยสารพัดช่าง

        ๔. แจกจ่าย ยากำจัดยุงลาย และให้บริการฉีดพ่นยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกและพาหะนำโรคด้วยแมลงอื่น ๆ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

        ๕. ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ แนะแนวการประกอบอาชีพให้คำปรึกษาด้านการประกันตนการว่างงาน

        ๖.  ประสานกับกศน.เพื่อฝึกอบรมการทำขนมถั่วแปบ การเพนท์โอ่ง การทำดอกไม้จากดินญี่ปุ่น  การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว

       ๗. สำนักงานพัฒนาที่ดินเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพดิน  และสำนักงานปศุสัตว์  เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

        ๘. การแสดงผลงานของนักเรียน  จัดนิทรรศการของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอบต.คลองสาม

        ๙.  การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP   ของกลุ่มแม่บ้าน

        ๑๐ . การบริการเสริมสวย  ตัดผมสตรี  และสุภาพบุรุษ 

 

การทำประชาคมหมู่บ้านราชพฤกษ์

 โครงการที่เสนอ

๑. ขยายเขตประปา

๒. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเมน

๓. วางท่อระบายน้ำทิ้ง

๔. ขายเขตไฟส่องทาง

๕. ปรับปรุงผิวทางจราจร ทางท่อระบายน้ำ

๖. ขยายลานกีฬา

๗. ซ่อมถนนลาดยางเลียบคลองสาม

๘. ซ่อมแซมสะพานไม้และสะพานปูน

๙. สร้างไฟสัญญาณเตือนหน้าปากซอยทุกซอย

๑๐. ก่อสร้างสะพาน

 เรื่องร้องเรียน

๑. การดูดโคลนเลนรบกวน

๒. ไฟฟ้าดับเป็นประจำ

๓. เผาขยะรบกวน

๔. ต้นไม้ขวางทาง

๕.  ประชาชนวางสิ่งของกีดขวางไหล่ทางการจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุ

๖. สุนัขจรจัด

๗. น้ำในคลองไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร

   

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองสามความเห็น (0)