Test One

kaewfang
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  เทคโนโลยี่สารสนเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  ตัวอย่างเช่น
1.  การศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ช่วยในด้านการค้นคว้าศึกษาแหล่งข้อมูล      ทำให้การศึกษาง่ายขึ้นและไร้ขีดจำกัด   ผู้เรียนมีความสะดวกในการค้นคว้าวิจัย

2.  การดำรงชีวิตประจำวัน  ทำให้มีความสะดวกคล่องตัวและรวดเร็วในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้หรือทำงานใช้เวลาน้อยลง

3.  การดำเนินธุรกิจ  ทำให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากขึ้น  ทำให้ต้องมีการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันกับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา
อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

4.  อัตราการขยายตัวทุก ๆ ด้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  เพราะมีการติดต่อสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าทันสมัย  รวดเร็วถูกต้องและ    ทำให้
เป็นโลกที่ไร้พรหรมแดน

5.  ระบบการทำงานมีคอมพิวเตอร์มาใช้ซื่อสามารถทำงานได้มากขึ้น   งานบางอย่างมนุษย์ทำไม่ได  ้ก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงานแทนซึ่งได้ผลถูกต้องรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Anuban Lampangความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยทุกข้อครับ แต่เสริมนิดหนึ่งว่าเทคโนโลยีคือยักษ์ตาเดียวเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสว่า เพราะมันมองไม่เห็นมองด้านเดียวมันจึงอาศัยคนเป็นผู้ออกแบบ ถ้าคิดดีทำดีผลก็ออกมาดี ถ้าคิดไม่รอบคอบเทคโนฯ นี่แหละจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต สนับสนุนให้ศึกษาและพัฒนา นำเทคโนฯ มาช่วยในการดำเนินชีวิตครับ