เพศศึกษาเริ่มสอนชั้นไหน

วรวุฒิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

เพศศึกษา
สาระที่  2      ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  พ 2.1                  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
 
เริ่ม สอนชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1
เนื้อหาการสอน
ประถมศึกษาปีที่ 1             
·         ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  เพศหญิง
        -  ร่างกาย
        -  อารมณ์
        -  ลักษณะนิสัย
ประถมศึกษาปีที่  2            
·         พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
        -  ความเป็นสุภาพบุรุษ
        -  ความเป็นสุภาพสตรี
·         ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย
ประถมศึกษาปีที่ 3             
·         พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (การแต่งกาย  การเที่ยวกลางคืน  การคบเพื่อน  การเสพสารเสพติด ฯลฯ)
·         วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอื่น ๆ )
ประถมศึกษาปีที่ 4
·         พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย
·         วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ
ประถมศึกษาปีที่5 
·         การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง
·         การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย
ประถมศึกษาปีที่ 6
·         พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
·         การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ
       -  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ
       -  การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ
       -  การเบี่ยงเบนทางเพศ
·         ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
·         ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ
       -  ครอบครัว              -  วัฒนธรรม
       - เพื่อน                      -  สื่อ
·          ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
·          วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
·         ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ
·         การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
·          ปัญหาทางเพศ
·          แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
·         องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
       -  อนามัยแม่และเด็ก
       -  การวางแผนครอบครัว
·         ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
        -  แอลกอฮอล์
        -  สารเสพติด
        -  บุหรี่
        -  สภาพแวดล้อม
        -  การติดเชื้อ
        -  โรคที่เกิดจากภาวการณ์ตั้งครรภ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
·         อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิต
·         ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่น ๆ
·         แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว
       -  ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
       -  ทักษะการต่อรอง
       -  ทักษะการปฏิเสธ
       -  ทักษะการคิดวิเคราะห์
       -  ทักษะการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหา
 
อ้างอิงจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก๊อตจิความเห็น (0)