การสอนเพศศึกษา

เพศศึกษา

สาระที่  2      ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน  พ 2.1                  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

เริ่ม สอนชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1

เนื้อหาการสอน

ประถมศึกษาปีที่ 1             

 • ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย  เพศหญิง

        -  ร่างกาย

        -  อารมณ์

        -  ลักษณะนิสัย

ประถมศึกษาปีที่  2            

 • พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ

        -  ความเป็นสุภาพบุรุษ

        -  ความเป็นสุภาพสตรี

 • ความภาคภูมิใจในเพศหญิง  หรือเพศชาย

ประถมศึกษาปีที่ 3             

 • พฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (การแต่งกาย  การเที่ยวกลางคืน  การคบเพื่อน  การเสพสารเสพติด ฯลฯ)

 • วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธและอื่น ๆ )

ประถมศึกษาปีที่ 4

 • พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย

 • วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ

ประถมศึกษาปีที่5 

 • การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การดูแลตนเอง

 • การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย

ประถมศึกษาปีที่ 6

 • พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัย

อันควร

มัธยมศึกษาปีที่ 1  

 • การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ

       -  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ

       -  การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ

       -  การเบี่ยงเบนทางเพศ

 • ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ

       -  ครอบครัว              -  วัฒนธรรม

       - เพื่อน                      -  สื่อ

 •  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

 •  วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

 • ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ

 • การวางตัวต่อเพศตรงข้าม

 •  ปัญหาทางเพศ

 •  แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ

มัธยมศึกษาปีที่ 3  

 • องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์

       -  อนามัยแม่และเด็ก

       -  การวางแผนครอบครัว

 • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

        -  แอลกอฮอล์

        -  สารเสพติด

        -  บุหรี่

        -  สภาพแวดล้อม

        -  การติดเชื้อ

        -  โรคที่เกิดจากภาวการณ์ตั้งครรภ์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

 • อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิต

 • ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอื่น ๆ

 • แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ  ในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว

       -  ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ

       -  ทักษะการต่อรอง

       -  ทักษะการปฏิเสธ

       -  ทักษะการคิดวิเคราะห์

       -  ทักษะการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหา

 

อ้างอิงจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพศศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การสอนสุขศึกษา

หมายเลขบันทึก: 426464, เขียน: 16 Feb 2011 @ 12:59 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 02:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คุณคิดว่าวิธีการแก้ไขหรือ   การลดตัวเลขของวัยรุ่นหรือเด็กกับการมีเพศสัมพันธุ์ที่ยังไม่พร้อมหรืออายุยังน้อยเนี่ย  สาเหตุจริงๆ คุณคิดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ 

ข้อมูลของคุณเป็นประโยชน์มากนะ  ถ้าหากว่ามีการนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กดังกล่าว  และรวมถึงเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วย

Pikuntong
IP: xxx.183.204.147
เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่าสาเหตุของการมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควรนี้ มีหลายสาเหตุประกอบกันค่ะ สาเหตุจากตัวของเด็กเอง เด็กอาจจะมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อยากรู้อยากลอง เพราะการมีเพศสัมพันธุ์เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้ว และอาจจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวของเด็ก อาจจะถูกเพื่อนชักจูง ครอบครัวมีปัญหา หรืออาจจะเกิดจากที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เป็นต้น

และข้อมูลนี้มีการนำไปปฏิบัติจริงค่ะ เพราะว่าดิฉันได้อ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ที่โรงเรียนนำไปเป็นแนวทางในการสอนนักเรียน

ดิฉันขอขอบคุณมากค่ะที่คุณได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น