บทความการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 3

Information Technology นิยมเรียกทับศัพท์เป็นคำย่อว่าไอที (IT)

              เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยคำสองคำ คือ เทคโนโลยี และสารสนเทศ มาจากภาษาอังกฤษว่า Information Technology ซึ่งเป็นที่นิยมเรียกทับศัพท์เป็นคำย่อว่า ไอที (IT)เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลักสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยทั่วไปหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับสร้าง การจัดการการประมวลผลข้อมูลให้เป็นข้อสนเทศ การเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูล และส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตลอดจนเทคโนโลยีทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงสารสนเทศโดยใช้ระบบดิจิตอล

               ปัจจุบันการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรวิชาชีพได้นำเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้วิชาชีพของตนทันต่อสังคมในสาขาอาชีพเดียวกัน ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ยุคข่าวสารข้อมูล ประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เป็นต้นจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)