สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีคุณภาพต่อกระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานของกลุ่มเป้าหมาย บุคคล และหน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 
 • ด้านนโยบายการคลังและนโยบายภาษีอากร
  มีหน้าที่ เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังและภาษีอากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
 
 • ด้านนโยบายการเงิน นโยบายการออม และการลงทุน
  มีหน้าที่ เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับระบบการเงิน การออม การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ตลอดจนวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เหมาสมกับสถานการณ์และเป้าหมายในเชิงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคของประเทศ
 
 • ด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  ทำหน้าที่ เสนอแนะและออกแบบนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งวางแผนประสานและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการคลังระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันระหว่างประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 • ด้านอื่นๆ
  ทำหน้าที่ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 

        จะเห็นได้ว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  มีภารกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะด้านการค้าระหว่างประเทศ   การเงินระหว่างประเทศ และการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น กล่าวคือ ในการดำเนินงานของสถาบันการเงินที่สำคัญที่ต้องทำธุรกรรมกับต่างประเทศ เช่น บริษัทกองทุนรวมยังคงต้องขอใบอนุญาติประกอบกิจการเพื่อทำธุรกรรมในประเทศไทยกับกระทรวงการคลัง ซึ่ง สศค. เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลและพิจารณาอนุมัติให้ประกอบกิจการในประเทศไทยได้ ซึ่งกิจการเหล่านี้ก็มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด  

            สศค. ถึงแม้จะไม่ได้ทำการค้าระหว่างประเทศโดยตรงแต่เป็นหน่วยงานที่ต้องวิเคราะห์ เสนอแนะ มาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการชาวต่างประเทศที่กำลังตัดสินใจจะลงทุนในประเทศไทย และผู้ที่สนใจทั่วไป   อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้นโยบายและมาตรการใด มาใช้ในช่วงเศรษฐกิจขณะนี้ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุด  และเป็นผลดีกับประเทศไทยมากที่สุด