การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ต้นแบบที่ดีต้องพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หลักการสำคัญในการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีดังนี้
1.เป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  และรู้จักรับผิดชอบด้วยตนเอง
2.มีการเรียนรู้  หรือศึกษาการเรียนรู้ได้จากแหล่งต่าง ๆ  มากมายไม่ใช่ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเดียว  หรือเพียงในห้องเรียนเท่านั้น
3.เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบด้วยตนเอง
4.เป็นกระบวนการที่มีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
5.เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการเรียนของผู้เรียน
6.ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของแต่ละบุคคลจากหลักการดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีความสุขโดยครูผู้สอนต้องลดบทบาทและปรับเปลี่ยนกระบวนการของตนจากการเป็นผู้บอกความรู้ให้แก่ผู้เรียนมาเป็นผู้สนับสนุน  ผู้ชี้แนะ  ที่ปรึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนมากที่สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จัดประสบการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง  โดยมีครูและนักเรียนร่วมกันบอกแหล่งความรู้

7. บทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนจะต้องสนับสนุนและจัดประสบการณ์ให้ความสำคัญ
ต่อการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ครูต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรม  เตรียมสื่อการสอนกำกับดูและกระบวนการจัดกิจกรรม  ส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้  ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องมีการ  เตรียมการสอนเพื่อเป็นเครื่องช่วยให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตร
ประโยชน์การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1.ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน
2.ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.ผู้เรียนสามารถคิดค้น  ค้นหาความรู้  หาคำตอบได้ด้วยตนเอง
4.ผู้เรียนสามารถเรียนโดยการปฏิบัติจริง  กล้าคิด  กล้าทำและกล้าแสดงออก
5.ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายหรือเรียนรู้แบบองค์รวม
6.ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สอนอย่างมีความสุข
7.ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากกระบวนการของตนเอง
8.ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
9.ครูผู้สอนมีความสุขกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
10.ผู้บริหารมีความสุขกับการจัดกิจกรรมการเรียนของครูผู้สอนและผู้เรียน
11.ผู้ปกครอง / ชุมชน  มีความสุขในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบนี้และให้ความช่วยเหลือร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของทักษิณาความเห็น (0)