นักเรียนที่เรียนวิชาการงานนั้นไม่ค่อยสนใจในการทำงานกันเท่าท่ควรเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่พบขณะทำการสอนดังนี้

1. ขาดสื่อที่แสดงให้เห็นขณะเรียนนักเรียนสว่นใหญ่เรียนรู้โดยต้องจินตนาการจากการบรรยายขึ้นเอง

2.ผู้เรียนไม่ค่อยอ่านหรือสืบค้น

3. ผู้เรียนเบื่อการเรียนรู้แบบเก่าๆคือ talkand chalk

4.ครูชอบบ่นมากในขณะเรียน

5.ขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียน

6.งานที่ทำไม่นำสมัยและไม่เป็นที่สนใจ