วารสารกายภาพบำบัด  (Thai journal of physical therapy) วารสารวิชาการทางด้านกายภาพบำบัด จัดทำโดย  สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   นำเสนอในรูปแบบของ บทความวิจัย (Research report) บทความวิชาการ (Special article) กรณีตัวอย่างศึกษา (Case study) ฯลฯ

 

ชื่อวารสาร

วารสารกายภาพบำบัด

(Thai journal of physical therapy)

ISSN

0125-4634

กำหนดออก

รายสี่เดือน

URL

http://www.thaipt.org/th/index.php/junal-ptat/95-journal-ptat.html

 

 

เจ้าของ

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย