PR จ๊ะจ๋า : ลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรปฐมวัย

  ติดต่อ

  ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยได้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา   

จากการเปิดเผยของ  ผศ.รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า  "เมื่อวันที่    ส.ค.  ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต    โดย  นายสมเกียรติ  บุญรอด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนาบุคลากรในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต1    ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษkนิเทศก์ และครูผู้สอนในระดับปฐมวัยได้มีความรู้ ทักษะ  เจตคติที่ดี ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา   

   ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ  มีศูนย์การศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กวัยก่อนเรียนซึ่งเคยได้รับรางวัลมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ  สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ  ที่จัดการศึกษาในแบบเดียวกัน จนเป็นที่ยอมรับในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังใกล้เคียง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ยังมีบุคลากรที่มีความสามารถ  ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ได้รับการไว้วางใจจาก  สำนักงานเขตฯ  ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้"
Promise แสดงผล
ดาวน์โหลด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋า

หมายเลขบันทึก: 42525, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:32:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #public#ราชภัฏ#ประชาสัมพันธ์#กำแพงเพชร#relations#ยินดีต้อนรับ#kpru#pr#ลงนาม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)