เทศบาลตำบลตลาดเขต (เปิดสอบคัดเลือกข้าราชการเปลี่ยนสายงาน) ระดับ 3 ปี2554

ชัยวัฒนา (ครูผู้ช่วย) เทศบาลเมือง (ส่งข่าวสอบเปลี่ยนสายงานเทศบาล อบต)

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของเทศบาล

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติ

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของเทศบาล

-----------------------------------------------

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลตลาดเขต  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของเทศบาล  จำนวน  ๑ อัตรา

                   ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๔๕ (๓) ข้อ ๗๖  ข้อ ๗๗  ข้อ ๘๑  และข้อ ๑๔๐  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ลงวันที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของเทศบาลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.      ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ระดับ  ๓                  จำนวน  ๑  อัตรา

                   ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

                       ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบถ้วน ในวันเริ่มรับสมัคร

                       ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ โดยในวันรับสมัครต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น ๗,๙๔๐ บาท  (เงินเดือนขั้นต่ำของระดับ ๓)

                       ๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม  หมวด ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ลงวันที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๔๗ 

                       ๓.  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ดังนี้

                             ๓.๑  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓

                                    ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.ก.ค.หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท.๐๘๐๙.๕/ว๐๑๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐

/๒.  ได้รับ......

-๒-

 

                                       ๒. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

                        ๔.  การสมัครสอบ และสถานที่รับสมัครสอบ

                             ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

                                  ให้ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาดเขต ตั้งแต่วันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ

                             ๔.๒  ค่าธรรมเนียมสอบ

                                    ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ในอัตรา ๒๐๐ บาท (เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ)

                        ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

                             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัคร  (เอกสารหมายเลข ๑)ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้

                             ๕.๑  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรประจำตัวพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)

                             ๕.๒ สำเนาบัตรประวัติรับราชการของผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า  จำนวน  ๑  ชุด

                             ๕.๓  สำเนาปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันแรกของการรับสมัครสอบ

                             ๕.๔  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา  (เอกสารหมายเลข ๒)  ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้สมัครสอบ อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกได้ จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๕.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

                             ๕.๖  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  อย่างละ ๑ ฉบับ

                             ๕.๗  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  (เอกสารหมายเลข ๓)

 

/ทั้งนี้.....

-๓-

 

                             ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

                        ๖.  เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

                             ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบคัดเลือก  เทศบาลตำบลตลาดเขต  อาจไม่รับสมัครสอบคัดเลือก     และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงใดๆ

                             ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก

                                  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เลขหมายประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก และประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบข้อเขียน  สัมภาษณ์  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเขต ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้าสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะรายงานต้นสังกัดของผู้นั้น เพื่อให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป

                             ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

                                  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน

              ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน

                                         ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบายแผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ     เหตุการณ์ปัจจุบันที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน

              ๘.๒  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

                                         ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือให้ทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่น วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีได้ตามความเหมาะสม

 

/๘.๓  ภาคความ......

-๔-

 

              ๘.๓  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน

                      คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะทำการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในแบบประเมินบุคคล และจะทำการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ               

                   ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์การตัดสินก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

                             ๙.  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน  ในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเขต

                                  กำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์) เวลา ๑๔.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดเขต 

                             ๑๐. การแต่งกาย

                                   ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ

                             ๑๑.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

                                    คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยรวมคะแนนสอบทุกภาคและขึ้นบัญชีผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และเทศบาลฯจะดำเนินการประกาศผลสอบภายในวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔

 

                             ๑๒.  เกณฑ์การตัดสินและการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                                    คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ภายหลังจากนั้นจะประกาศผลการสอบคัดเลือก  ซึ่งจะต้องมีคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  และคะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  สำหรับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกำหนดไว้ไม่เกิน ๑  ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก เว้นแต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 

/๑๒. การบรรจุ.....

-๕-

 

                             ๑๓. การบรรจุและแต่งตั้ง

                                    เทศบาลตำบลตลาดเขต จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ขึ้นบัญชีไว้ใน ข้อ  ๑๐  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  (ก.ท.จ.)  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้แล้วเท่านั้น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

 

                                                จ่าเอก  สละ  เจริญผล

 

(สละ  เจริญผล)

ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของเทศบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าที่ ครูกทม ปี 2554 (ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนขนาดใหญ่

คำสำคัญ (Tags)#เทศบาลตำบลตลาดเขต

หมายเลขบันทึก: 424526, เขียน: 06 Feb 2011 @ 11:59 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)