จังหวัดชุมพรหนุนวิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฎิบัติเพื่อนำทรัพยากรในชุมชนมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

      เน้น การลดรายจ่าย - เพิ่มรายได้-ขยายโอกาส

             ขณะนี้ได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้ว 167 กลุ่ม