แบบทดสอบ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต

สุเมธ
หน่วยของสิ่งมีชีวิต

แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต

วิชาวิทยาศาสตร์                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

*************************************************************************************

 

คำชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ 30 คะแนน ให้นักเรียนกากบาทเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  1. สิ่งมีชีวิตในข้อใด มีชีวิตเซลล์เดียว

ก.      พยาธิ                                                      ข. ไฮดรา

ค.      แมงกะพรุน                                          ง. พารามีเซียม

  1. ส่วนประกอบในข้อใดพบแต่ในเซลล์พืช

ก.      นิวเคลียส                                              ข.  ไซโทพลาซึม

ค.   เยื่อหุ้มเซลล์                                          ง.  คลอโรพลาสต์

  1. เซลล์ชนิดใดมีอยู่ในพืชทุกชนิด

ก.      เซลล์คุม                                                 ข.  เซลล์กล้ามเนื้อ

ค. เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม                                ง.  เซลล์เม็ดเลือดแดง

  1. สิ่งใดเป็นเกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

ก.      จำนวนเซลล์                                         ข.  ขนาดของเซลล์

ค.   รูปร่างของเซลล์                                   ง.  ส่วนประกอบของเซลล์

  1. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีสิ่งใดที่เหมือนกัน

ก.      ขนาดของเซลล์                                    ข.  รูปร่างของเซลล์

ค.    ความแข็งของเซลล์                            ง.  ส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์

6. ส่วนประกอบของเซลล์พืชส่วนใดที่ทำหน้าที่คล้ายหัวใจ

ก.      ผนังเซลล์                                              ข.  นิวเคลียส

ค.   เยื่อหุ้มเซลล์                                          ง.  ไซโทพลาซึม

7. โครงสร้างสำคัญที่ทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดินเข้าสู่พืชคืออะไร

ก.      ขนราก                                                   ข.  รากฝอย

ค.   รากแก้ว                                                 ง.  รากค้ำจุน

8. น้ำเข้าสู่รากโดยวิธีการใดมากที่สุด

ก.      การแพร่                                                 ข.  การกระจาย

ค. ออสโมซิส                                               ง.  แรงเต่ง

 9. ปัจจัยในข้อใด ไม่มี ผลต่อการแพร่ของอนุภาคของสารผ่านเยื่อเลือกผ่าน

  ก.      อุณหภูมิของสาร

  ข.      ขนาดของอนุภาคของสาร

  ค.      ชนิดของเยื่อเลือกผ่านที่กั้นอยู่ระหว่างสารทั้งสองสาร

  ง.       ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นอนุภาคของสารสองบริเวณ

10.  การที่เราได้กลิ่นน้ำหอมเกิดจากกระบวนการใด

       ก.  การแพร่                                        ข.  การออสโมซิส

       ค.  การลำเลียง                                   ง.  การแพร่และการออสโมซิส

11. ขนรากดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่เซลล์โดยวิธีการใด

     ก.  การไหล                                        ข.  การแพร่

     ค.  การลำเลียง                                   ง.  การออสโมซิส

12. อัตราการแพร่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใด

      ก.  ชนิดของสาร                              ข.  ชนิดของเยื่อกั้น

     ค.  ขนาดอนุภาคของสาร                ง.  ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นอนุภาคของสาร 2 บริเวณ

13. ข้อใดไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

     ก.  น้ำ                                                  ข.  แสง

     ค.  ออกซิเจน                                      ง.  คลอโรฟิลล์

14. ข้อใดถูกต้อง

     ก.  พืชส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ  ของลำต้นในรูปของน้ำตาล

     ข.  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณใบเท่านั้น

     ค.  สิ่งแรกที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือน้ำ

     ง.  แก็สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

15. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

      ก.  น้ำ                                                  ข.  น้ำตาล

      ค.  แก็สออกซิเจน                             ง.  แก็สคาร์บอนไดออกไซด์

16.  พืชสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เพราะเหตุใด

      ก.  มีออกซิเจน                                  ข.  มีคาร์โบไฮเดรต

      ค.  มีคลอโรฟิวส์                               ง.  มีไนโตรเจน

17.  พืชสามารถเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีได้ อาการดีในที่นี้หมายถึงแก็สอะไร

       ก.  โอโซน                                         ข.  ออกซิเจน

       ค.  ไนโตรเจน                                   ง.  ไฮโดรเจน

 18.  ส่วนใดของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

                ก.  ใบ                                                    ข.  ดอก

                ค.  ราก                                                  ง.  ลำต้น

19.  ข้อต่อไปนี้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศยกเว้นข้อใด

                ก.  การปักชำ                                        ข.  การต่อกิ่ง

                ค.  การแตกหน่อ                                 ง.  การเพาะเมล็ด

20.  ส่วนประกอบของดอกไม้ถ้าเรียงจากชั้นนอกสุดไปยังชั้นในสุดได้แก่ข้อใด

                ก.  กลีบเลี้ยง กลีบดอก  อับละอองเรณู  รังไข่

                ข.  กลีบเลี้ยง  กลีบดอก  เกสรตัวผู้  เกสรตัวเมีย

                ค.  เกสรตัวเมีย  เกสรตัวผู้  กลีบดอก  กลีบเลี้ยง

                ง.  เกสรตัวเมีย  เกสรตัวผู้  ก้านชูอับละอองเรณู

21.  ดอกไม้ในข้อเป็นดอกสมบูรณ์เพศ

                ก.  บัว  ชบา                                         ข.  บวบ  แตงกวา

                ค.  เฟื่องฟ้า  มะระ                             ง.  ฟักทอง  ผักบุ้ง

22.  การปฏิสนธิของพืชเกิดขึ้นเมื่อใด

                ก.  เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย

                ข.  เมื่อนิวเคลียสในละอองเรณูผสมกับออวุลในรังไข่

                ค.  เมื่อนิวเคลียสในละอองเรณูผสมกับเซล์ไข่ในออวุล

                ง.  เมื่อละอองเรณูงอกหลอดแทงลงไปในเกสรตัวเมีย

23.  เนื้อของผลไม้ที่เรากินส่วนมากเป็นส่วนใดของเกสรตัวเมีย

                ก.  ไข่                                                    ข.  รังไข่

                ค.  ออวุล                                               ง.  ยอดเกสรตัวเมีย

24.  พืชในข้อใดที่ไม่นิยมขยายพันธ์โดยการนำมาตอนกิ่ง

                ก.  ต้นเข็ม                                            ข.  ต้นมะนาว

                ค.  ต้นมะละกอ                                   ง.  ต้นมะม่วง

25.  ข้อใดสรุปถูกต้อง

                ก.  ดอกครบส่วนจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ

                ข.  ดอกสมบูรณ์เพศต้องเป็นดอกครบส่วนเสมอ

                ค.  ดอกไม่ครบส่วนต้องเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ

                ง.  ดอกไม่สมบูรณ์เพศอาจจะเป็นดอกครบส่วนก็ได้

 26.  ข้อใดผิด

                ก.  ถ้าไม่มีนกและแมลง  การถ่ายละอองเรณูก็ไม่เกิดขึ้น

                ข.  การถ่ายละอองเรณูเกิดขึ้นได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

                ค.  การถ่ายละอองเรณูอาจเกิดขึ้นภายในดอกเดียวกันหรือข้ามดอกก็ได้

                ง.  การสืบพันธุ์ของพืชดอกเริ่มขึ้นเมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย

27.  ข้อใดคือจุดเด่นที่สำคัญของการใช้พืชที่ได้จากการตัดแต่งยีนในการเพาะปลูก

                ก.  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง

                ข.  เพิ่มผลผลิตต่อไร่มากกว่าพันธุ์ดั้งเดิม

                ค.  ราคาต่อหน่วยถูกกว่าการใช้พันธุ์ตั้งเดิม

                ง.  ได้พืชพันธุ์ใหม่ที่ทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ

28.  ข้อห่วงใยของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้

       ปรับปรุงพันธุ์สัตว์คืออะไร

                ก.  ปัญหาการกลายพันธุ์ของสัตว์

                ข.  ปัญหาด้านจริยธรรมในการทดลอง

                ค.  ปัญหาด้านการเพิ่มผลผลิตของสัตว์แต่ละประเภท

                ง.  ปัญหาด้านพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง

29.  ข้อใดเป็นพฤติกรรมการตอบสนองของพืชที่เกิดจากแสงสว่าง

                ก.  การผลัดใบของพืชในเขตหนาว

                ข.  การที่รากพืชชอนไชลงไปในพื้นดิน

                ค.  การหุบหรือบานของดอกไม้บางชนิด

                ง.  การงอกของเมล็ดในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม

30.  อะไรไม่ใช่สิ่งเร้าที่ทำให้รากของพืชเคลื่อนที่ลงไปในพื้นดิน

                ก.  ความชื้นใต้พื้นดิน

                ข.  อุณหภูมิของพื้นดิน

                ค.  แรงโน้มถ่วงของโลก

                ง.  แร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย

1. ง         2. ง         3. ก        4.ก          5. ง         6. ข       

7. ก        8. ค        9. ก        10. ก      11. ข      12. ง     

13. ค      14. ก      15. ง      16. ค      17. ข      18. ข     

19. ง      20. ข      21. ก      22. ค      23. ข      24. ค     

25. ก      26. ก      27. ง      28. ก      29. ง      30. ค

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

คำสำคัญ (Tags)#หน่วยของสิ่งมีชีวิต

หมายเลขบันทึก: 423501, เขียน: 01 Feb 2011 @ 14:42 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ผูกจันทร์
IP: xxx.180.115.28
เขียนเมื่อ 

ข้อ สาม ที่จริงไม่มีข้อใดถูกเลยครับ เพราะพืชใต้น้ำ ไม่มีเซลล์คุม

อ้อ กนกวรรณ
IP: xxx.205.119.164
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนคร้าาาา ได้ความรู้มากกกกก ><

อ้อม
IP: xxx.97.76.80
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนะค่ะ ^o^

ข้อ 29 ตอบข้อ ค ค่ะการหุบการบานเป็น Photonasty ...ส่วนการงอกของเมล็ดไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างค่ะ

ข้อ 30 ตอบข้อ ข ค่ะ ข้อ ก รากพืชตอบสนองต่อน้ำในดิน( hydrotropism), ข้อ ค รากพืชตอบสนองต่อแรงโน้มถ่งของโลก (Gravitropism) และข้อ ง รากพืชตอบสนองต่อแร่ธาตุในดิน (Chemotropism)

ปิ่นอนงค์
IP: xxx.158.165.155
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะ