จากการประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2549   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมปิงธารา เขื่อนภูมิพล จ. ตาก

ที่ประชุมมีมติให้จัดการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  โดยใช้ระเบียบ (ร่าง) ประกาศข้อตกลงว่าด้วยการบริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในโครงการความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ 2549   และให้เริ่มใช้บริการได้ทุกสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม นี้

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่สังกัดสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกห้องสมุดเครือข่ายฯ** มาสมัครเป็นสมาชิกยืมระหว่างห้องสมุด  โดยสามารถยืมหนังสือ ตลอดจนทรัพยากรของห้องสมุดอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง

สมัคร/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 2  โทรศัพท์ 0-5526-1055 สายใน 2615

** สมาชิกห้องสมุดเครือข่ายฯ มีดังนี้