School Partnership Program between Secondary Schools in Thailand and Indonesia ,Jan 24-27, 2011 ตอนที่ ๑ : ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้ร่วมกันด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e-learning) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ วัฒนธรรมและค่านิยมระหว่างกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่นวิธีการศึกษาทางไกล การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ

จากการกำหนดกรอบความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเซียเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ   ทางคณะกรรมาธิการการศึกษาและวุฒิสภา จึงส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศอาเซียนได้สรุปแนวคิดในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียนให้มีศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ  จึงมอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ SEAMOLEC ดำเนินโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการเรียนรู้ร่วมกันด้วยอิเล็กทรอนิกส์( e-learning) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความรู้ วัฒนธรรมและค่านิยมระหว่างกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่นวิธีการศึกษาทางไกล  การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน  การถ่ายโอนหน่วยกิต การอบรมครู  ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ 

                 
   

วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ  School Partnership Program between Secondary Schools in Thailand and Indonesia

๑. เพื่อชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๒. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา/ กิจกรรมระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๓. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
                                  
 
 
  
        

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๒๗ โรงเรียนทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการนี้  โดยพิจารณาจากความพร้อมของบุคลากร และผลงานที่ผ่านมา   ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นผู้นำ ASEAN  ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจำนวน ๑๐ ประเทศ  มีโครงการพัฒนาประเทศสมาชิกให้สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกๆ ด้านเพื่อคุณภาพที่ดีของชีวิต เช่น  ด้านการศึกษา  ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ      
 
 
   
   

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก.) นัดหมายโรงเรียนของประเทศไทยทั้ง ๒๗ โรงเรียน มาประชุมวางแผนและเตรียมการในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔

         
  

                                                                       ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน์ 

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๔  

                       

  

                                                             Dr. Ir.Gatot Hari Priowirjanto

Dr. Ir.Gatot Hari Priowirjanto, SEAMOLEC   Director  จากประเทศอินโดนีเซีย บรรยายพิเศษ
       

  
                                               
                                                              คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการฯ
                                   

  

                                                ส่วนหนึ่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาจากYogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย


   
                                
                                                               คณะฯจาก Jakarta , Indonesia


  

                                                                       โรงเรียนคู่พัฒนาจากภาคใต้
   
             
  
                                                          
                                                               โรงเรียนคู่พัฒนาจากภาคเหนือ

      
                      
  
                                                 
                                                โรงเรียนคู่พัฒนาจากภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      
  

                                                 โรงเรียนคู่พัฒนาจากกรุงเทพฯ ภาคกลางและภาคตะวันตก
       
   
กิจกรรมต่อจากนั้นเป็นการแนะนำโรงเรียน สลับกันไปทั้งประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย

       
   
                                         
                                                                 คุณขนิษฐา  ฮันนิรัตติศัย
             

มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อการพัฒนา และความร่วมมือของประเทศคู่พัฒนา โดยคุณขนิษฐา  ฮันนิรัตติศัย  และแนะนำโรงเรียนต่อจนถึงเวลา ๑๗: ๐๐ น.  
      


  

                                        รองฯประไพศรี  อังสุโชติเมธี  แนะนำโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

          
  

                                                 ผู้อำนวยการ  ดร. วันชัย  วิเศษโพธิศรี  แนะนำโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
                       

   
  

                   Dra.Pesta Maria Y Sinaga
  ผู้บริหารโรงเรียน SMP 115 Jakarta  ประเทศอินโดนีเซีย 
  
          

  
         
                          Mr. Haryadi,  ผู้บริหารโรงเรียน The State Junior High School 11 Jakarta

 
SEAMEO= Southeast Asia Ministries of Education Organization ( ศึกษาได้ที่นี่
SEAMOLEC =Southeast Asian minister of Education Organization Regional Open Learning Centre (ศึกษาได้ที่นี่)

OBEC = Office of Basic Education Commission(ศึกษาได้ที่นี่)
                        
                                                  ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (0)