โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ กศน.ตำบลลาดบัวหลวง กศน.ตำบลสามเมือง กศน.ตำบลคู้สลอด จัดโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรและประชาชนในตำบลเข้ารับการอบรมการปลูกพืชพันธุ์ดี ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๒๖ คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากการอบรมยังได้รับแจกพันธุ์พืช เช่น มะเขือเปราะ พริก กล้วย คนละประมาณ ๒๕๐ ต้น นำไปปลูกเป็นพืชผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลลาดบัวหลวงความเห็น (0)