กศน. ตำบลพระยืน  เวลา 10.00น เข้าร่วมภาคีเครือข่าย ร่วมปกครองอำเภอพระยืน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับ to be  number  one จังหวัดขอนแก่น เลือกอำเภอพระยืน เข้าประกวด โดยชุมชนตำบลบ้านโต้น กศน.ตำบลบ้านโต้นส่งเข้าประกวด ระดับเพ็ชร

                เวลา  13.30น. กศน. ตำบลพระยืน  จัดอบรมโครงการ  พัฒนาการผลิตลูกประคบสมุนไพรในชุมชน มีผู้สูงอายุเขาร่วม จำนวน  36 คน  มีท่าน  ผอ.สมชาย อนันต์สุวรรรชัย  ผอ.กศน. อำเภอพระยืน  เป็นประธานเปิด

               จะนำกิจกรรมขั้นตอนการผลิตมาฝากนะครับ  ท่านผู้รู้ทั้งหลายมีอะไรที่จะแนะนำเกี่ยวกับการทำลูกประคบ...ช่วยให้คำแนะนำด้วยถือว่าเป็นวิทยาทาน..