เมื่อวันที่  17  มกราคม  2554  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู  อำเภอสร้างคอม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต  1 ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการทำสื่อ  Pop up  จากคณะครูของโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่  126 ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจในการทำสื่อ  Pop  Up  เป็นอย่างดี