๑๖  มกราคม ๒๕๕๔ ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์  กศน. อำเภอมัญจาคีรีได้จัดกิจกรรมวันครูโดยเชิญครูชาวบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอมัญจาคีรี จากหลายๆหมู่บ้านเพื่อเป็นการเชิดชูครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ความสามารถหลากหลาย  เช่น   หมอบายศรีสู่ขัวญ ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาการทำพานบายศรีสู่ขัวญ  และอื่นๆ ซึ่งประธานในพิธี  คือนายอำเภอมัญจาคีรีค่ะ

 ประธานในพิธี  นายเฉลิมชัย  ชละธาร นายอำเภอมัญจาคีรี

ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอมัญจาคีรี

วันครูคุณครูกศน.และผอ. กศน.อำเภอมัญจาคีรีแต่งชุดไหมเพื่อเตรียมตัวสักการะ

และขอพรจากครูภูมิปัญญาท้องถื่นค่ะ